ทหารไทยออกกองพันธบัตรเกาหลีใต้ 3 กอง

วันที่ 03 ส.ค. 2553 เวลา 16:29 น.
บลจ.ทหารไทยออกกองพันธบัตรเกาหลีใต้ 3 กองรวด ผลตอบแทน 1.65% -2.60% เปิดขาย 3-9 ส.ค. นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย กล่าวว่า บริษัทฯ กำหนดออกกองทุนเพื่อลงทุนในพันธบัตรเกาหลีใต้เพิ่มอีก 3 รุ่น คือรุ่นที่ 98, รุ่นที่ 99 และรุ่นที่ 100 เพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุน โดยทั้ง 3 กองทุนมีอายุแตกต่างตั้งแต่ระยะสั้นจนถึงระยะปานกลาง คือมีช่วงอายุของกองทุนที่ 6 เดือน 11 เดือนจนถึง 1 ปี 10 เดือน ให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนภายหลังการหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 1.65%-2.60% ต่อปี ตามลำดับ โดยกำหนดเปิดขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 3-9 ส.ค. ผู้สนใจสามารถลงทุนด้วยมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำ 2,000 บาท

กองทุนเปิดทหารไทย พันธบัตรเกาหลีใต้ทั้ง 3 รุ่น ที่ออกใหม่นี้ มีนโยบายลงทุนใน พันธบัตร ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรธนาคารแห่งชาติที่รัฐบาล       องค์กรหรือหน่วยงานรัฐบาลเกาหลีใต้ เป็นผู้ออกหรือค้ำประกัน ซึ่งมีความเชื่อถือระยะสั้นของตราสารหรือผู้ออกตราสารในระดับ A+/F1 จากสถาบัน Fitch Rating พร้อมทำสัญญาปกป้องความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน
 
สำหรับกองทุนเปิดทหารไทยพันธบัตรเกาหลีใต้รุ่นที่ 98 นั้น จะมีอายุของกองทุนประมาณ 6 เดือน มูลค่าของโครงการ 1,400 ล้านบาท ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 1.65% ต่อปี รุ่นที่ 99 อายุของกองทุนประมาณ 1 ปี 10 เดือน มูลค่าของโครงการ 1,400 ล้านบาท  ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนหลังหักค่าใช้จ่ายประมาณ 2.60% ต่อปี และรุ่นที่ 100 อายุของกองทุนประมาณ  11 เดือน มูลค่าของโครงการ 1,400 ล้านบาท โดยให้ผลตอบแทนรวมจากการลงทุนภายหลังการหักค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 2.00% ต่อปี