สรรพากรยืดเวลาลดภาษีบุคคลธรรมดาอีก1ปี

วันที่ 29 ก.พ. 2559 เวลา 15:17 น.
สรรพากรยืดเวลาลดภาษีบุคคลธรรมดาอีก1ปี
กรมสรรพากรขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก 1 ปี บรรเทาภาระภาษีให้แก่ประชาชน

รายงานข่าวจากกรมสรรพากร แจ้งว่า ด้วยขณะนี้พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 600) พ.ศ.2559 ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2559 แล้วโดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเป็นการขยายเวลาการใช้อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบ 7 ขั้น ต่อไปอีก 1 ปีภาษี คือในปีภาษี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2559 ซึ่งเป็นอัตราภาษีที่ใช้คำนวณสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปีในวันที่ 1 ม.ค. 2560 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2560

ทั้งนี้ กรมสรรพากรได้ชี้แจงเกี่ยวกับการลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับบุคคลธรรมดาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าว เพื่อให้เป็นที่เข้าใจทั่วกันโดยกำหนดให้ลดอัตราภาษีเงินได้ ดังนี้

การลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินได้สุทธิตั้งแต่ 1 – 150,000 บาท ยกเว้นการเก็บภาษี

ส่วนที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน 300,000 บาท เสียอัตรา 5%

ส่วนที่เกิน 300,000 บาท แต่ไม่เกิน 500,00 บาท เสียอัตรา 10%

ส่วนที่เกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 750,000 บาท เสียอัตรา 15%

ส่วนที่เกิน 750,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท เสีย 20%

ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท เสียอัตรา 25%

ส่วนที่เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 4,000,000 บาท เสียอัตรา 30%

ส่วนที่เกิน 4,000,000 บาท เสีย 35%

สำหรับเงินได้สุทธิหลังจากการคำนวณเงินได้พึงประเมิน หักด้วยค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้ว ในส่วนที่ไม่เกิน 150,000 บาทแรกยังคงได้รับการยกเว้นภาษีเช่นเดิม

ทั้งนี้ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ในการบรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้มีเงินได้เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในปัจจุบัน