ธนารักษ์เว้นเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุช่วยผู้มีรายได้น้อย-ประสบภัยแล้ง

วันที่ 19 ก.พ. 2559 เวลา 13:46 น.
ธนารักษ์เว้นเก็บค่าเช่าที่ราชพัสดุช่วยผู้มีรายได้น้อย-ประสบภัยแล้ง
กรมธนารักษ์ ยอมหั่นรายได้ 100 ล้านบาท ออกมาตรการงดคิดค่าเช่า ช่วยผู้เช่าที่ดินราชพัสดุยากจน และผู้เช่าทำการเกษตรที่ประสบภัยแล้ง 

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ( ครม. ) มีมติเห็นชอบกรอบมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาวิกฤตภัยแล้ง ปี 2558/59  ใน 8 มาตรการ  ทั้งนี้ กรมธนารักษ์ ได้ออกมาตรการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้เช่าที่ดินราชพัสดุประสบปัญหาภัยแล้งที่ได้รับผลกระทบ ซึ่งปัจจุบันได้มีการประกาศเป็นเขตภัยแล้งจำนวน 9 จังหวัด 31 อำเภอ ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก เชียงราย มหาสารคาม สระแก้ว นครราชสีมา นครพนม อุตรดิตถ์ พะเยา และเชียงใหม่

มาตรการช่วยเหลือนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีประสบปัญหาภัยแล้ง เน้นผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อทำการเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้ง พืชผลได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้ง เมื่อจังหวัดประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว กรมธนารักษ์จะยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี (ปีที่ประสบภัย) และกรณีที่ผู้เช่าได้ชำระค่าเช่าที่ดินราชพัสดุไปแล้วสามารถนำค่าเช่าดังกล่าวไปเป็นค่าเช่าในปีถัดไปได้

สำหรับกรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน กรมธนารักษ์ มีมาตรการยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าปี พ.ศ. 2559 เป็นเวลา 1 ปี ทั่วประเทศ และหากผู้เช่าที่ได้รับความเดือนร้อนมีการค้างชำระค่าเช่าก็ให้จังหวัดพิจารณายกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าที่ค้างชำระเช่นกัน ซึ่งคาดว่าผลจาก 2 มาตรการนี้จะทำให้กรมธนารักษ์ สูญเสียรายได้กว่า 100 ล้านบาทในปีนี้

ขณะที่การแก้ปัญหา กรณีผู้เช่าที่ดินราชพัสดุเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีฐานะยากจน จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างกรมธนารักษ์ และจังหวัดเพื่อตรวจสอบข้อมูล เพื่อกำหนดคุณสมบัติของผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่มีฐานะยากจนที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการดังกล่าวต่อไป