พันธบัตรออมทรัพย์ขายดีเหลือ190ล้านบาท

วันที่ 22 ม.ค. 2559 เวลา 12:51 น.
พันธบัตรออมทรัพย์ขายดีเหลือ190ล้านบาท
กระทรวงการแจ้งพันธบัตรออมทรัพย์ 5 หมื่นล้านบาท เหลือให้ซื้ออีก 190 ล้านบาท

กระทรวงการคลัง รายงานว่า ตามที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) ได้ดำเนินการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยการออกพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 หมื่นล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 3% จำหน่ายระหว่างวันที่ 19 ต.ค.2558 – 29 ก.พ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมของนักลงทุนรายย่อยและประชาชนทั่วไป และเป็นทางเลือกในการลงทุนที่มั่นคง ไม่มีความเสี่ยงได้รับดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนที่แน่นอนในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก นั้น ทั้งนี้ สบน. ได้แจ้งให้ทราบว่า พันธบัตรออมทรัพย์ที่จำหน่ายผ่านธนาคารกรุงไทย  ธนาคารกรุงเทพ  และธนาคารไทยพาณิชย์ จำหน่ายได้ครบตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรแล้ว ผู้ที่สนใจซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ดังกล่าว สามารถทำรายการซื้อพันธบัตร ออมทรัพย์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยซึ่งมีวงเงินจำหน่ายคงเหลือ ณ วันที่ 21 ม.ค. 2559 จำนวน 190 ล้านบาท ได้จนถึงวันที่ 29 ก.พ. นี้