"กรมบัญชีกลาง" ตามทวงเงินกองทุนหมุนเวียนคืนคลัง

วันที่ 29 ต.ค. 2558 เวลา 15:05 น.
"กรมบัญชีกลาง" ตามทวงเงินกองทุนหมุนเวียนคืนคลัง
กรมบัญชีกลางแจงกองทุนหมุนเวียน 26 แห่ง ส่งเงินคืนคลังแล้ว 1.71 หมื่นล้านบาท ตามทวงยังไม่คืนอีก 1 หมื่นล้านบาท

นายมนัส  แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยถึงการติดตามการนำส่งเงินของทุนหมุนเวียนที่มีสภาพคล่องส่วนเกินความจำเป็นส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน  เพื่อนำเงินมาเสริมฐานะการคลัง และรองรับการนำเงินดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ทุนหมุนเวียนที่นำส่งตามแผนปฏิบัติงานมีจำนวน 29 กองทุน  2.8 หมื่นล้านบาท  มีหน่วยงานของรัฐเจ้าของทุนหมุนเวียนได้นำส่งเงินแล้ว 26 กองทุน วงเงิน  1.71 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ มีเพียงทุนหมุนเวียนอีก 3 ทุน ที่ยังไม่ได้นำส่งเงิน รวมจำนวน 1 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง กองทุนส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินงานของกองทุน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีมีนโยบายที่ชัดเจนให้ทุนหมุนเวียนที่ยังไม่ได้นำส่งเงินให้เร่งดำเนินการส่งคืนคลังโดยเร็ว  เพื่อใช้ในการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐ และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนต่อไป