ม็อบองค์การเภสัชฯบุกคลังค้าน "พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง"

วันที่ 27 ก.ค. 2558 เวลา 10:37 น.
ม็อบองค์การเภสัชฯบุกคลังค้าน "พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง"
เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมชุมนุมข้างกระทรวงคลังคัดค้านร่างพ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้าง ชี้ส่อทำราคายาแพงขึ้น

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่องค์การเภสัชกรรมกว่าร้อยคน ได้รวมตัวชุมนุมที่ข้างกระทรวงการคลัง เพื่อเรียกร้องให้มีการทบทวน ร่างพระราชบัญญัติ (ร่างพ.ร.บ.) การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอและคณะรัฐมนตรี ( ครม. ) เห็นชอบให้ เสนอร่างดังกล่าวเข้าการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

กลุ่มผู้ชุมนุมชี้แจงว่าการยกร่างดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต้องยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 61 และ 62 ที่กำหนดให้โรงพยาบาลรัฐบาลต้องซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมก่อน ซึ่งเกรงว่าต่อไปหากโรงพยาบาลมีการซื้อยาจากบริษัทเอกชน จะทำให้ราคายาที่ประชาชนซื้อต้องปรับตัวสูงขึ้น

อย่างไรก็ดีก่อนหน้านี้มีนักวิชาการออกมาเรียกร้องให้รัฐบาล และ คสช.ทบทวนและเปลี่ยนแปลง พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 13 และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 61 และ 62 เพราะมีลักษณะเอื้อต่อการผูกขาดตลาดยาขององค์การภาครัฐ ซึ่งทำให้ผู้ผลิตเอกชนกว่า 165 บริษัทหมดโอกาสพัฒนา และส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงยาคุณภาพของประชาชนในวงกว้าง

ทั้งนี้เนื่องจากเกิดจากการผูกขาดของภาครัฐ พ.ร.บ.ยา พ.ศ.2510 มาตรา 13 ซึ่งให้สิทธิพิเศษแก่องค์การเภสัชกรรม ในการผลิตและจำหน่ายยาโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบก่อน และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ข้อ 61 และ 62 ที่โรงพยาบาลรัฐบาลจำเป็นต้องซื้อยาจากองค์การเภสัชกรรมก่อน ถือเป็นความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันในตลาดยุคการค้าเสรี