ไทยพาณิชย์แจงข่าวบัญชีเงินฝากสจล.

วันที่ 23 ม.ค. 2558 เวลา 12:07 น.
ไทยพาณิชย์แจงข่าวบัญชีเงินฝากสจล.
ไทยพาณิชย์ ชี้แจง กรณีข่าวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของ สจล. ยืนยันให้ความร่วมมือตำรวจตลอด ปัดชักช้า หรือประวิงคดี

ธนาคารไทยพาณิชย์ชี้แจง กรณีข่าวเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ฉบับที่ 3 ว่า

ตามที่ธนาคารได้ชี้แจงเบื้องต้นต่อสื่อมวลชน  เกี่ยวกับการดำเนินการของธนาคารกรณีบัญชีเงินฝากของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ไปแล้วนั้น  ธนาคารขอเรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า  ธนาคารได้มีการรวบรวมและจัดส่งข้อมูลทางบัญชี ตลอดจนเอกสารประกอบการทำธุรกรรมการเงินที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้แก่เจ้าพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายมาเป็นระยะๆ ตลอดมาตั้งแต่ต้นโดยมิได้ชักช้าหรือประวิงคดี  และขอยืนยันในการให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าพนักงานสอบสวนในการรวบรวมเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด ซึ่งในขณะนี้ยังคงมีเอกสารประกอบธุรกรรมบางส่วนที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมให้ครบถ้วนและจะนำส่งแก่เจ้าหน้าพนักงานสอบสวนโดยเร็วต่อไป

ในการนี้ ธนาคารใคร่ขอเรียนชี้แจงหลักปฏิบัติของธนาคารในกรณีที่ตรวจสอบพบความผิดปกติของการเบิกจ่ายบัญชีเงินฝากของลูกค้าว่า ธนาคารจะติดต่อไปยังเจ้าของบัญชีเงินฝากทันทีเพื่อให้ทราบถึงความผิดปกติของบัญชีที่ธนาคารตรวจพบ โดยหากเจ้าของบัญชีแจ้งกับธนาคารว่าการเบิกจ่ายบัญชีเป็นกรณีทุจริต ธนาคารจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฏหมาย รวมทั้งดำเนินการกับพนักงานของธนาคารหากมีส่วนร่วมกับการทุจริตดังกล่าวด้วย  แต่หากเจ้าของบัญชีได้รับทราบและยังคงยืนยันความถูกต้องของการทำธุรกรรมทางการเงินรวมทั้งยืนยันความถูกต้องของยอดเงินคงเหลือในบัญชีดังกล่าว ธนาคารต้องถือว่าการทำรายการเบิกถอนเงินดังกล่าวเป็นการทำธุรกรรมปกติตามความประสงค์ของเจ้าของบัญชี

ธนาคารตระหนักในความรับผิดชอบของสถาบันการเงินที่มีต่อลูกค้าทุกท่าน ตลอดจนยึดมั่นการให้บริการด้วยความซื่อสัตย์และระมัดระวังเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ จึงเรียนมาเพื่อความเข้าใจอันดีของทุกฝ่าย