กองอสังหาฯเทสโก้โลตัสปันผล20สต.

วันที่ 20 ม.ค. 2558 เวลา 18:30 น.
กองอสังหาฯเทสโก้โลตัสปันผล20สต.
บลจ.กรุงไทย จ่ายปันผลพร้อมลดทุนกองทุนอสังหาฯ เทสโก้โลตัส รวม 20 สตางค์ พร้อมส่ง 2 กองใหม่ขาย

นางชวินดา  หาญรัตนกูล   กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย (KTAM)  เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้ โลตัส รีเทล โกรท (TLGF)  ครั้งที่ 11 พร้อมลดทุนมูลค่าหน่วยลงทุน ครั้งที่ 10 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี  1 ก.ย. -30 พ.ย.2557   โดยจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1870 บาทต่อหน่วย ในวันที่ 16 ก.พ.2558  และลดทุน ในอัตรา 0.0162  บาทต่อหน่วย จ่ายเงินลดทุนในวันที่ 17 ก.พ.2558 กองทุนจะปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 30 ม.ค.2558

ทั้งนี้ กองทุน TLGF ลงทุนและจัดหาผลประโยชน&O3246;จากอสังหาริมทรัพย&O3246;และสิทธิการเช&O3242;าอสังหาริมทรัพย์ในสาขาเทสโก้โลตัสจำนวน 23 สาขา   ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

นางชวินดา  กล่าวว่า สัปดาห์นี้บริษัทยังเปิดจำหน่าย 2 กองทุน   ได้แก่ เปิดกรุงไทยธนทรัพย์ เอ็นแฮนซท์ 12 (KTSUPB12)  เสนอขายวันที่ 21-27 ม.ค.2558 อายุโครงการ 6 เดือน เน้นลงทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ เช่น เงินฝากจีนและตุรกี ในสัดส่วน 65%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ  ได้แก่ หุ้นกู้ระยะสั้นธนาคารกรุงศรีอยุธยาและธนาคารธนชาต  ผลตอบแทนประมาณ  2.50% ต่อปี

ส่วนกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนคุ้มครองเงินต้น 2 (KTFIX3M2)  เสนอขายถึงวันที่ 23 ม.ค.2558  อายุ 3 เดือน  เน้นลงทุนพันธบัตรภาครัฐในประเทศ  57%  ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนในเงินฝากธนาคารซีไอบีซี  ธนาคารทิสโก้และธนาคารไอซีบีซี  ผลตอบแทนประมาณ 1.85%