ร้องสนช.ดันพัฒนาสหกรณ์เป็นวาระชาติ

วันที่ 16 ก.ย. 2557 เวลา 14:39 น.
ร้องสนช.ดันพัฒนาสหกรณ์เป็นวาระชาติ
สันนิบาติสหกรณ์ ร้องสนช.ดันพัฒนาสหกรณ์เป็นวาระชาติ ค้านเอาสหกรณ์เข้าระบบเครดิตบูโร เหตุไร้ความเสี่ยง

พล.ท.วีระ วงศ์สรรค์ รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้ยื่นหนังสือถึงนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1 เพื่อให้สนช.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์

ในหนังสือดังกล่าวระบุถึงข้อเรียกร้องพอสังเขปว่า ให้สนช.และรัฐบาลขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอื้อต่อการพัฒนา และเห็นว่าควรปฏิรูปสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยในฐานะองค์กรกลางของขบวนการสหกรณ์ไทยไปเป็นสภาสหกรณ์แห่งชาติ ซึ่งบริหารงานโดยผู้แทนของสหกรณ์และมีภารกิจที่ได้รับโอนมาจากรัฐซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกัน และได้รับเงินอุดหนุนจากเงินงบประมาณของรัฐอย่างเหมาะสมต่อการบริหารงาน อันเป็นการลดภาระงานภาครัฐและงบประมาณลง

ขณะเดียวกัน ชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศพิจารณาแล้วเห็นว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ยังไม่มีความจำเป็นที่จะเข้าระบบเครดิตบูโร และสหกรณ์ออมทรัพย์ควรมีอิสระในการที่จะเข้าระบบเครดิตบูโร เนื่องจากการปล่อยสินเชื่อของสหกรณ์ออมทรัพย์ไม่มีความเสี่ยง

ทั้งนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์จะปล่อยกู้เงินให้แก่สมาชิกโดยพิจารณาจากทุนเรือนหุ้นของสมาชิก โดยมีบุคคลค้ำประกันและผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง ประกอบกับเป็นการปล่อยเงินกู้เฉพาะแก่สมาชิกในองค์กรซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์จะสามารถหักเงินชำระหนี้ของลูกหนี้จากเงินได้รายเดือนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานหรือนายจ้างต้องหักเงินได้ของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อชำระหนี้ให้แก่สหกรณ์ออมทรัพย์ก่อนสถาบันการเงินอื่นทำให้ที่ผ่านมาระบบสหกรณ์มีอัตราหนี้เสียในระดับที่ต่ำมากและการเข้าระบบเครดิตบูโรจะทำให้ธนาคารได้ประโยชน์มากกว่าสหกรณ์

นอกจากนี้ เห็นควรให้รัฐบาลสนับสนุนเงินหรือแหล่งเงินทุนแก่สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด เพื่อการฟื้นฟูและการบริหารงานอันจะทำให้สหกรณ์ฯกลับเข้าสู่ภาวะปกติและให้บริการแก่สมาชิกได้ดั้งเดิม ตลอดจนขอให้จัดตั้งกองทุนเสถียรภาพของขบวนการสหกรณ์ เพื่อช่วยเหลือสหกรณ์ กรณีปัญหาสภาพคล่องเกิดขึ้นแก่สหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง