บสย.จับมือสถาบันการเงินค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย

วันที่ 28 ก.ค. 2557 เวลา 13:45 น.
บสย.จับมือสถาบันการเงินค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมจับมือ 19 สถาบันการเงิน ลุยค้ำประกันสินเชื่อรายย่อย

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า โครงการความร่วมมือและการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง บสย.กับ 19 สถาบันการเงินใน 2 โครงการ ได้แก่กลุ่มโอทอปและวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ  จะต้องที่มีหนังสือรับรองการลงทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP หรือ เป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีหนังสือแสดงการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่าย (ทวช.002) ที่ยังไม่หมดอายุ  โดยบสย. ให้การค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุดไม่เกิน 7 ปี ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก ปีถัดไปคิดค่าธรรมเนียมค้ำประกันร้อยละ 1.5 บาท ต่อปี ของวงเงินค้ำประกัน โดยมีวงเงินค้ำประกันของทั้งโครงการ 10,000 ล้านบาท สิ้นสุดโครงการ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 หรือ จนกว่าวงเงินค้ำประกันครบ แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อนอีกด้วย

นอกจากนี้ยังค้ำประกันให้ผู้ประกอบการรายย่อย  (Micro Entrepreneurs) วงเงินค้ำประกันรวม 5,000 ล้านบาท โดยมีการอนุมัติวงเงินค้ำประกันรวม 5,000ล้านบาทโดยรัฐบาลจ่ายเงินค่าธรรมเนียมค้ำประกันปีแรก  และบสย.ค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย (รวมทุกสถาบันการเงิน) โดยยังได้ขยายการค้ำประกันวงเงินกู้แต่ละรายถึง 10 ปี

ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนผู้ประกอบการ OTOP รวมกันกว่า 36,000 ราย ส่วนของภาคเศรษฐกิจชุมชน ยังมีกิจการวิสาหกิจชุมชน ซึ่งปัจจุบันได้มีการจดทะเบียนไปแล้วกว่า 72,000 แห่ง รวมสมาชิกมากกว่า 1,300,000 ราย

สำหรับรายชื่อกลุ่มพันธมิตร 19 สถาบันการเงิน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารเกียรตินาคิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) ธนาคารธนชาต  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์  ธนาคารแห่งประเทศจีน  ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย  ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

บทความแนะนำ