"อารีพงศ์"นั่งประธานกรุงไทย

วันที่ 26 มิ.ย. 2557 เวลา 13:37 น.
"อารีพงศ์"นั่งประธานกรุงไทย
คณะกรรมการธนาคารกรุงไทยมีมติตั้ง "อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม" เป็นประธานกรรมการธนาคาร พร้อมตั้ง "ประเสริฐ บุญสัมพันธ์" เป็นประธานกรรมการบริหาร  

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย. คณะกรรมการ ธนาคารกรุงไทย มีมติแต่งตั้ง นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคารแทน นายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ที่ขอลาออก โดยธนาคารแห่งประเทศไทยได้ให้ความเห็นชอบแล้ว และแต่งตั้ง นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหาร แทน นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ที่ขอลาออก

นอกจากนี้ยังแต่งตั้งให้ นายอารีพงศ์ เป็นประธานตรวจสอบและกรรมการอิสระ แทน นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ โดยกรรมการอิสระ ประกอบด้วย นายอารีพงศ์, นายจุลสิงห์, นายนนทิกร กาญจนะจิตรา และนายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ

แต่งตั้ง  นายกัลยาณะ เป็นกรรมการตรวจสอบ แทนนายประเสริฐ ที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร โดยคณะกรรมการตรวจสอบ จะประกอบด้วยนายจุลสิงห์, นายนนทิกร กาญจนะจิตรา, นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป

บทความแนะนำ