"วรวรรณ"รีเทิร์นนั่งนายกสมาคมกองทุน

วันที่ 25 มี.ค. 2557 เวลา 14:32 น.
"วรวรรณ"รีเทิร์นนั่งนายกสมาคมกองทุน
สมาคมจัดการลงทุน แต่งตั้ง "วรวรรณ" นั่งนายกสมาคมคนใหม่ เตรียมหารือสรรพากรต่ออายุกองทุน LTF

การประชุมสามัญสมาขิกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม มีมติแต่งตั้ง นางวรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) บัวหลวง  เป็นนายกสมาคมคนใหม่ แทนนายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย ที่หมดวาระลง โดยมีวาระ 2 ปี

นางวรวรรณ เปิดเผยว่า หลังเดือนเมษายนนี้เตรียมเข้าหารือกับกรมสรรพากรเกี่ยวกับกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)  ที่จะหมดสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีในปี 2559 เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมหากรัฐไม่ขยายเวลาออกไป อาจทำให้มีเม็ดเงินไหลออกจากกองทุนและทำให้ผุ้จัดการกองทุนต้องขายหุ้นในตลาด ฃึ่งจะกระทบต่อภาพรวมได้

บทความแนะนำ