เปิดใจธาริษาผู้ว่าการธปท.หญิงก่อนอำลาวังบางขุนพรหม

วันที่ 11 พ.ค. 2553 เวลา 11:14 น.
การตั้งนางธาริษา วัฒนเกส เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หญิงคนแรกของประเทศไทย ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเลยทีเดียว

โดย...ชลลดา อิงศรีสว่าง

การตั้งนางธาริษา วัฒนเกส เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หญิงคนแรกของประเทศไทย ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เศรษฐกิจเลยทีเดียว และในสิ้นเดือน ก.ย.นี้ ผู้ว่าการหญิงคนแรกก็จะครบวาระ และจะมีการแต่งตั้งผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ ซึ่งตัวเก็งเต็งหนึ่งนั้น ไม่มีชื่อของผู้หญิงเข้ารอบเลยแม้แต่คนเดียว

ผู้ว่าการ ธปท. เปิดใจครั้งแรกต่อการจะครบวาระงานว่า เธอเป็นผู้ว่าการ ธปท.คนแรกที่อยู่ในกฎหมาย ธปท.ฉบับใหม่ที่มีการแก้ไขและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งเป็นการแก้ไขกฎหมายให้มีความชัดเจนและให้ ธปท.มีอิสระในการดำเนินนโยบายการเงินโดยปราศจากการครอบงำจากการ เมือง มีความชัดเจนในกรอบการทำงาน และกรรมการ ธปท.นั้น ก็มีการกำหนดคุณสมบัติชัดเจนเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ นอกจากนี้ตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.ก็มีกระบวนการสรรหาที่ชัดเจน คนที่มีคุณสมบัติครบถ้วนก็สมัครเข้ามาได้และกรรมการสรรหาก็จะเป็นผู้พิจารณา

“ตั้งแต่เป็นผู้ว่าการ ธปท.มา งานหลักที่ทำก็คือการดูแลให้การเปลี่ยนผ่านของกฎหมายเสร็จเรียบร้อยไม่มีปัญหา กฎหมาย ผ่านการพิจารณาของสภาเมื่อมีผลบังคับใช้ก็ต้องดูแลให้ผ่านไปโดยเรียบร้อย และจัดระบบการทำงานให้เข้ากับกฎหมายใหม่” นางธาริษา กล่าว

นอกจากนี้ การทำงานของ ธปท.ที่ผ่านมา ได้ประสานกันระหว่างนโยบายการเงินกับนโยบายการคลัง ในการดูแลเศรษฐกิจที่ผ่านมาได้ดีพอสมควร รู้สึกพอใจกับงานที่ทำมา เพราะสร้างความ|แข็งแกร่งและภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจได้ดีระดับหนึ่งเมื่อเจอกับวิกฤตก็สามารถที่จะรองรับแรงกระแทกจากปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้

“ไม่ได้เคลมเครดิตให้ ธปท. แต่ขอบอกว่าผลงานที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่า ธปท.สามารถดำเนินนโยบายให้เศรษฐกิจยืดหยุ่นรับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจโลกได้ดีพอสมควร” ผู้ว่าการ ธปท. กล่าว

นางธาริษา กล่าวว่า ตั้งแต่เป็นผู้ว่าการ ธปท.ก็ไม่ได้มีแรงกดดันอะไรไม่มีความวิตกกังวล ความท้าทายต่างๆ ในเรื่องของงานก็มีอย่างปกติ ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการทำงานไม่ว่าจะทำงานในธนาคารพาณิชย์ องค์กรเอกชน หรือภาครัฐ ก็ต้องเจอทั้งนั้น ระบบ โครงสร้าง และกลไกการทำงานของ ธปท.ก็วางไว้เป็นระบบ โปร่งใสและตรวจ สอบได้

ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวว่า โจทก์ของ ธปท.ก็คือจะทำอย่างไรให้บุคลากรของ ธปท.มีคุณภาพสูงอย่างต่อเนื่อง มีการยกระดับองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เพราะสถานการณ์ของโลกและปัจจัยแวดล้อมเปลี่ยนเร็วมาก ถ้าเราหยุดอยู่กับที่ เราจะล้าสมัย ตามโลกไม่ทัน

บุคลากรของ ธปท. มีความรู้และความสามารถสูง และจะต้องไม่อยู่กับที่ ติดตามการเปลี่ยนแปลงและรับมือเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ ของโลก นี่เป็นโจทก์สำคัญที่ท้าทายคนของ ธปท.ให้ทำอย่างรวดเร็ว แม่นยำ และรอบคอบ

นางธาริษา กล่าวว่า ความปลื้มปีติสูงสุดในชีวิตการทำงานที่ ธปท.นั้น เมื่อได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสว่า หวังว่าท่านบริหารได้ ประเทศชาติจะได้มีเงินใช้ ขอบใจที่ตั้งใจบริหารเงินประเทศชาติไม่ให้หมดไป ให้มีใช้ ขอให้ทำสำเร็จ

“ขอบใจที่ได้ทำอย่างเหน็ดเหนื่อย เรื่องการเงินเป็นเรื่องหนัก ขอให้ท่านทำให้เรียบร้อย ไม่ให้บ้านเมืองล่มจม เดี๋ยวนี้ใกล้ล่มจมแล้ว เพราะใช้เงินอย่างไม่ค่อยระมัดระวัง ท่านก็ระมัดระวังให้ ขอบใจที่ได้ระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆ ด้านการใช้เงิน ใครที่บริหารการคลังควรรู้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญ ของชาติบ้านเมือง ขอให้ประสบความสำเร็จในการบริหารเงินของประเทศชาติ”

ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า พระราชดำรัสนั้น คน ธปท.น้อมนำมาใส่เกล้าใส่กระหม่อม และจะนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานดูแลเศรษฐกิจของชาติ

สำหรับตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท.คนใหม่ที่จะมาแทนนั้น คาดว่าภายในสิ้นเดือน มิ.ย.นี้ น่าจะทราบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เพราะตามกฎหมายกำหนดให้คณะกรรม การคัดสรรต้องนำส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติในการเป็นผู้ว่าการ ธปท. ต่อรมว.คลัง เพื่อพิจารณาอย่างน้อย 30 วัน ก่อนที่ผู้ว่าการคนปัจจุบันจะหมดวาระลง ซึ่งวาระของเธอจะหมดลงในเดือน ก.ย.นี้

ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทย หมวด 5 ในส่วนของผู้ว่าการ ระบุไว้ว่า ผู้ว่าการ ธปท.ต้องมีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์หรือด้านการเงินการธนาคาร และในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ผู้ว่าการมีความเป็นอิสระ|ในการบริหารจัดการของ ธปท.

นอกจากนี้ ผู้ว่าการ ธปท.ต้องมีสัญชาติไทยและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้ คือ 1.มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ในวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเสนอชื่อเพื่อทรงแต่งตั้ง 2.เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3.เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 4.เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

5.เป็นพนักงานหรือลูกจ้าง 6.เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเว้นแต่จะพ้นจากตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี 7.เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองเว้นแต่จะได้พ้นตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
8.เป็นกรรมการหรือดำรงตำแหน่งใดในสถาบันการเงินหรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น เว้นแต่เป็นการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากมีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ 9.เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการหรือมีส่วนได้เสียอย่างมีนัยสำคัญในนิติบุคคล ซึ่งมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ ธปท.

นางธาริษา กล่าวว่า คุณสมบัติของผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่นั้น ขอให้เป็นคนที่ทำงานบนหลักการ มีหลักในการยึดอย่างโอนเอนตามกระแสหรือแรงกดดันต่างๆ ขณะเดียวกันก็อยากให้ผู้มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าการ ธปท. คนใหม่นึกถึงส่วนรวมเป็นสำคัญ

นั่นคือความในใจของผู้ว่าการ ธปท.หญิงคนแรกของไทย และไม่รู้อีกนานแค่ไหนที่ ธปท.จะมีผู้ว่าการหญิงอีกครั้ง