บลจ.ทหารไทยชวนลงทุนหุ้นยุโรป

วันที่ 11 ก.พ. 2557 เวลา 18:47 น.
บลจ.ทหารไทยชวนลงทุนหุ้นยุโรป
บลจ.ทหารไทย มองเศรษฐกิจโลกสดใส ส่งกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ลงทุนหุ้นยุโรป ตั้งเป้าผลตอบแทน 10%

นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ทหารไทย  เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17-21 ก.พ. 2557 บริษัทกำหนดเสนอขายกองทุนเปิดทหารไทยยูโรเปี้ยน โกรท ทริกเกอร์ 5 + 5 ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Franklin European Growth Fund  ซึ่งเน้นลงทุนหุ้นพื้นฐานดีในภูมิภาคยุโรปที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงในระยะกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนในสัดส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

นอกจากนี้ กองทุนอาจจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุน ซึ่งมูลค่าเงินทุนโครงการประมาณ 3,000 ล้านบาท

กองทุนเปิดทหารไทยยูโรเปี้ยน โกรท ทริกเกอร์ 5 + 5 เป็นทริกเกอร์ฟันด์ กำหนดเป้าหมายผลตอบแทนรวม 10% ใน 1 ปี โดยระหว่างทางเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 10.5 บาท หรือ  5% จะรับซื้อคืนอัตโนมัติทรัพย์สินของกองทุนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนมากกว่าหรือเท่ากับ 11 บาท บริษัทจะสับเปลี่ยนทรัพย์สินของกองทุนที่เหลือทั้งจำนวนให้ผู้ถือหน่วยลงทุนทุกราย

"ภาพรวมเศรษฐกิจโลกดูดีขึ้นหลังจากประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศมีตัวเลขทางเศรษฐกิจออกมาดีอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หุ้นไทยังถูกกดดันจากการเมืองในประเทศ" นายสมจินต์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว โดยเฉพาะหุ้นยุโรป จากตัวเลขเศรษฐกิจหลักๆ ที่ปรับตัวดีขึ้นโดยลำดับ ขณะที่ราคาหุ้นในหลายประเทศในยุโรปในปัจจุบันยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ถือเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุน