ออมสินเฮปรับสวัสดิการพยาบาลเป็น6หมื่นบาท

วันที่ 01 ต.ค. 2556 เวลา 17:06 น.
พนักงานออมสินเฮปรับสวัสดิการรักษาพยาบาลจาก3หมื่นบาทเป็น6หมื่นบาท

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 1 ต.ค.  มีมติเห็นชอบการปรับปรุงสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของธนาคารออมสิน ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ โดยปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลของบิดา มารดาของพนักงาน จากเดิม ภายในวงเงินไม่เกินปีละ   30,000 บาท เป็น ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 60,000 บาท   

นอกจากนี้ ปรับปรุงค่ารักษาพยาบาลจากสถานพยาบาลของเอกชน และคลินิกประกอบโรคศิลปะทั่วไป ประเภทผู้ป่วยภายนอก ให้ได้รับค่ารักษาพยาบาล จากเดิม เท่าที่จ่ายไปจริง แต่ไม่เกินครั้งละ 200 บาท ภายในวงเงินไม่เกินปีละ 3,600 บาท เป็น เท่าที่จ่ายไปจริงภายในวงเงินไม่เกินปีละ 3,600 บาท