โปรดเกล้าฯ"อำพน"เป็นปธ.บอร์ดธปท.

วันที่ 03 ก.ย. 2556 เวลา 16:53 น.
โปรดเกล้าฯ"อำพน"เป็นปธ.บอร์ดธปท.
โปรดเกล้าฯ อำพน กิตติอำพน เป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย มีผลตั้งแต่ 2 กันยายน 2556

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศระบุว่า  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง นายอำพน กิตติอำพน ให้ดำรงตำแหน่ง  ประธานกรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ตามมาตรา 24 และมาตรา 28/5 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2556

ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2556 ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี