ครม.ตั้ง"พารณ"นั่งประธานบอร์ดสภาพัฒน์

วันที่ 13 ส.ค. 2556 เวลา 17:19 น.
ครม.ตั้ง"พารณ"นั่งประธานบอร์ดสภาพัฒน์
ครม.ตั้ง "พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา" นั่งประธานกรรมการสภาพัฒน์พร้อมตั้งกรรมการหลายตำแหน่ง

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 13 ส.ค. มีมติอนุมัติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดังนี้

สาขา/ด้าน

ชื่อ-นามสกุล

หมายเหตุ

การศึกษา/สังคม

1.  นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

2.  นางจุรี วิจิตรวาทการ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

เกษตรอุตสาหกรรม/อุตสาหกรรม/พลังงาน

3.  นายอาชว์ เตาลานนท์

4.  นายอิสระ ว่องกุศลกิจ

5.  นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

กรรมการ

กรรมการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

6.  นายศักรินทร์ ภูมิรัตน

กรรมการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.  นายสนิท อักษรแก้ว

กรรมการ

กฎหมาย

8.  นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการ

เศรษฐศาสตร์/การเงิน

9.  นายอำพน กิตติอำพน

10. นายศุภวุฒิ สายเชื้อ

กรรมการ

กรรมการ