คนกรุงฮิตช้อปปิ้งช่วงสงกรานต์

วันที่ 10 เม.ย. 2556 เวลา 16:01 น.
คนกรุงฮิตช้อปปิ้งช่วงสงกรานต์
ศูนย์วิจัยฯ ชี้ ช้อปปิ้ง เป็นกิจกรรมยอดฮิตช่วงสงกรานต์ของคนกรุงฯ กระตุ้นยอดค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย สำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 ซึ่งมีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วัน แม้แต่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกเองต่างก็รอความหวังที่จะเร่งทำยอดขายเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลดังกล่าว และในปีนี้ กิจกรรมยอดฮิตของคนกรุงเทพฯ ที่มีการวางแผนจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ “การช็อปปิ้ง” โดยเฉพาะคนกรุงเทพฯ ที่เลือกอยู่ในกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เลือกที่จะไปช็อปปิ้งมากเป็นอันดับ 1 (ร้อยละ 77.9) ในขณะที่คนกรุงเทพฯ ที่เลือกเดินทางออกต่างจังหวัด การช็อปปิ้งก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตที่ติด 1 ใน 3 ของกิจกรรมทั้งหมด (ร้อยละ 62.8) ดังนั้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อของผู้บริโภค

“ช็อปปิ้ง” ... หนึ่งกิจกรรมยอดฮิตของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ในช่วงสงกรานต์

มุมมองด้านกำลังซื้อของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ มองว่า “ใกล้เคียง” กับปีที่แล้ว ... แต่สัดส่วนของคนที่มองว่า “เพิ่มขึ้น” ก็มีมากเช่นกัน จากการสำรวจความคิดเห็นด้านกำลังซื้อของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ พบว่า คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 54.3 มองว่ากำลังซื้อในปีนี้ยังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ในขณะที่ร้อยละ 33.5 มองว่า ปีนี้มีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นกว่าปีที่แล้วจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น (เงินเดือน ค่าจ้างแรงงาน) และอีกร้อยละ 12.2 มองว่า ในปีนี้มีกำลังซื้อลดลงอันเนื่องมาจากภาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าปัจจัยในเรื่องของการเผชิญกับค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น จะมีผลโดยรวมต่อการวางแผนจับจ่ายของคนกรุงเทพฯ บางส่วน แต่โดยรวมแล้ว คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 98 ก็ยังคงให้ความสำคัญ และมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะตั้งงบประมาณในการจับจ่าย และเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ “เพิ่มขึ้น”

งบประมาณสำหรับช็อปปิ้ง “เพิ่มขึ้น” ... หนุนธุรกิจค้าปลีกช่วงสงกรานต์ขยายตัว จากการสำรวจงบประมาณในการช็อปปิ้งของคนกรุงเทพฯ ในปีนี้ พบว่า คนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 50 วางแผนที่จะใช้จ่ายในกิจกรรมการช็อปปิ้ง (Shopping) เพิ่มขึ้น โดยมีเหตุผลสำคัญมาจาก ราคาสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 83.7) กำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 54.1) รวมทั้งมีการวางแผนที่จะช็อปปิ้งสินค้าและบริการมากขึ้น (ร้อยละ 20.5) ดังนั้น จากสัญญาณดังกล่าว นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกควรเร่งอัดกลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อซื้อของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลสงกรานต์

ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาน์สโตร์ ... แหล่งช็อปปิ้งยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ คนกรุงเทพฯ เลือกที่จะช็อปปิ้งหรือจับจ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านห้างสรรพสินค้า และดิสเคาน์สโตร์ในสัดส่วนที่เท่ากันคือ ร้อยละ 37.0 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถาม แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ประเภทของสินค้าและบริการที่เลือกซื้อ ทั้งที่ซื้อให้ตนเอง ซื้อเป็นของฝากญาติพี่น้องในต่างจังหวัด และซื้อเป็นของฝากกลับมายังกรุงเทพฯนั้น จะมีความแตกต่างกันออกไป กล่าวคือ ห้างสรรพสินค้า สินค้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่จะอยู่ในหมวดสินค้าแฟชั่น (เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า) รวมถึงการทำกิจกรรมบริการอื่นๆ อาทิ รับประทานอาหาร ชมภาพยนตร์ ในขณะที่ดิสเคาน์สโตร์ สินค้าที่เลือกซื้อส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค สำหรับเตรียมเดินทางออกนอกกรุงเทพฯ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวในต่างจังหวัด (ของใช้ส่วนบุคคล ขนมขบเคี้ยว อาหารและเครื่องดื่ม) นอกจากนี้ ยังมีแหล่งเลือกซื้อสินค้าอื่นๆ ที่คนกรุงเทพฯ ให้ความสนใจที่จะเลือกซื้อสินค้าแตกต่างกันออกไป

สงกรานต์ของคนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ ... กระตุ้นยอดค้าปลีกกว่า 7,000 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2556 การจับจ่ายซื้อสินค้าของคนกรุงเทพฯ จะกระตุ้นยอดขายของธุรกิจค้าปลีกไม่ต่ำกว่า 7,000 ล้านบาท ขยายตัวกว่าร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสาเหตุหนึ่งอาจเป็นเพราะ ราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับกำลังซื้อของประชาชนที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งในปีนี้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องถึง 5 วัน ส่งผลให้คนกรุงเทพฯ มีการวางแผนที่จะใช้จ่ายในส่วนของกิจกรรมช็อปปิ้งกันมากขึ้น

ทั้งนี้ จากการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดว่า เม็ดเงินการใช้จ่ายซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯ สะพัดไปยังธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ในกรุงเทพฯ ประมาณ 5,000 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 70) และสะพัดไปยังธุรกิจค้าปลีกที่อยู่ต่างจังหวัด ประมาณ 2,000 ล้านบาท (สัดส่วนร้อยละ 30) โดยเฉพาะร้านค้าปลีกที่อยู่บริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ และจากการสำรวจ พบว่า จังหวัดที่เป็นที่นิยมท่องเที่ยวของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) และชลบุรี (พัทยา) ดังนั้น จังหวัดดังกล่าวจึงมีโอกาสที่จะทำรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศช่วงเทศกาลสงกรานต์

หากประมาณการค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในการซื้อสินค้าและของฝากของคนกรุงเทพฯ ตามกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ในปีนี้คนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ มีการใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนในอัตราที่เพิ่มขึ้นในทุกกิจกรรม เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยคนที่เลือกกลับบ้านต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนสูงสุด เนื่องจากจะมีทั้งการซื้อสินค้าในกรุงเทพฯ รวมถึงการซื้อสินค้าไปฝากคนต่างจังหวัดและซื้อกลับมาฝากคนที่อยู่ในกรุงเทพฯ

Marketing ต้องเด่น ดึงดูดลูกค้า ... โอกาสทองของผู้ประกอบการค้าปลีก

จากการคาดการณ์แนวโน้มการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงสรุปได้ว่า ภาพรวมของการแข่งขันของธุรกิจค้าปลีกในช่วงเทศกาลดังกล่าวมีโอกาสที่จะเข้มข้นมากขึ้น เพื่อแย่งชิงมูลค่าตลาดกว่า 7,000 ล้านบาท ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกส่วนใหญ่จึงไม่รีรอที่จะคว้าโอกาสจากเทศกาลดังกล่าวทำยอดขายเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า การใช้กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบเดิมไม่ว่าจะเป็น มหกรรมลดราคาสินค้า การจัดอีเวนท์ต่างๆ และการเป็นพันธมิตรร่วมกับบัตรเครดิต ยังคงเป็นกลยุทธ์การตลาดที่มีความสำคัญและน่าจะจูงใจผู้บริโภคที่ตั้งใจจะซื้อสินค้าและของฝากตัดสินใจซื้อได้เร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการค้าปลีกจะต้องตระหนักว่า ยังมีกลุ่มผู้บริโภคอีกจำนวนหนึ่งที่อาจจะยังไม่สนใจ หรือยังไม่ตัดสินใจซื้อสินค้า เพียงแค่มาเดินดูสินค้าเพียงอย่างเดียว ซึ่งผู้ประกอบการค้าปลีกอาจจะต้องมีการปรับรูปแบบกลยุทธ์ให้มีความหลากหลายและโดดเด่นมากขึ้น เพื่อดึงดูดกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว โดยกลยุทธ์ทางการตลาดที่ใช้นั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเภทของธุรกิจค้าปลีก แต่จะต้องเน้นรูปแบบที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลสงกรานต์ เพื่อสร้างบรรยากาศให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากขึ้น