ตั้ง"ปาริฉัตร"รักษาการกจ.ธพว.

วันที่ 23 ม.ค. 2556 เวลา 12:28 น.
ตั้ง"ปาริฉัตร"รักษาการกจ.ธพว.
บอร์ดเอสเอ็มอีแบงก์ เห็นชอบแต่งตั้ง "ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์" เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ

รายงานข่าวจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ที่ผ่านมา ได้มีมติรับทราบการลาออกจากตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการของ นายพงษ์ศักดิ์  ชาเจียมเจน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2556 และเพื่อให้การดำเนินงานภายในธนาคารมีความต่อเนื่องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ที่ประชุมคณะกรรมการ จึงได้มีมติแต่งตั้ง น.ส.ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ผู้รับผิดชอบกลุ่มงานบริหารเงินและบัญชี  เป็นรักษาการกรรมการผู้จัดการ มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2556 เป็นต้นไป

น.ส.ปาริฉัตร เหล่าธีระศิริวงศ์  จบการศึกษาปริญญาโท Executive MBA  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) และ Chief Financial Officer (CFO) จากสภาวิชาชีพบัญชี, ผ่านการฝึกอบรมด้านการเงินการธนาคารกับ Chase Manhattan Bank ที่ New York USA. การค้าเงิน Course Bourse Game กับธนาคาร Citi Bank 

เป็นผู้มีส่วนร่วมและเป็นกำลังสำคัญในการประสานร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ  ประสานงานกับธนาคารต่างชาติ ในการทำ Due Diligent ช่วงวิกฤตปี 2540 และร่วมงานกับธนาคารต่างชาติ และธนาคารในประเทศ ในการจัดตั้งเพื่อขอเปิดธุรกิจดำเนินหลักทรัพย์กับ กลต. และตลาดหลักทรัพย์  เป็นผู้มีส่วนร่วมในการจัดตั้งชมรม Compliance กับสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ และดำรงตำแหน่งประธานชมรม 2 สมัย และเป็นอนุกรรมการของคณะกรรมการต่างๆในสมาคมหลักทรัพย์