ธ.กรุงเทพหนุนการพัฒนาภาคเกษตร

วันที่ 22 ธ.ค. 2555 เวลา 17:36 น.
ธ.กรุงเทพหนุนการพัฒนาภาคเกษตร
ธนาคารกรุงเทพ ฉลองครบ12 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า ริเริ่มเชิดชูผู้ดีเด่นด้านจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร

นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า ธนาคารกรุงเทพดำเนินโครงการเกษตรก้าวหน้ามาจนครบ 12 ปี และได้ใช้เวลา 2 ปีที่ผ่านมา ขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่การผลิต พร้อมสนับสนุนผู้จัดการความรู้ทางการเกษตรเชื่อมโยงการตลาด โดยให้เกษตรกรรวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าเกษตรก้าวหน้าจำนวนกว่า 6,500 ราย และให้การสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 3.5 หมื่นล้านบาท

และในโอกาสครบ 12 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล "เกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2555" เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการที่ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน โดยมีคณะกรรมการประกอบด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน)

ปีนี้มีผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวเตือนใจ บุพศิริ ผู้จัดการความรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม และ นางถนอมจิต บุตราช ผู้จัดการความรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ธนาคารกรุงเทพ เริ่มดำเนินการโครงการเกษตรก้าวหน้าขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2544 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาและสนับสนุน "เกษตรกรก้าวหน้า" ด้วยการให้บริการทางวิชาการและบริการด้านการเงินควบคู่กันไป มุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าและสนันสนุนเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการแบบทันสมัย โดยมีเครือข่ายที่มีศักยภาพ และการสร้างตลาดใหม่ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ