ธ.ก.ส.คาดปล่อยกู้1.2ล้านล้านบาทใน5ปี

  • วันที่ 13 ธ.ค. 2555 เวลา 19:48 น.

ธ.ก.ส.คาดปล่อยกู้1.2ล้านล้านบาทใน5ปี

ธ.ก.ส.วางแผนขยายสินเชื่อหลังได้รับการเพิ่มทุน คาดภายใน 5 ปีปล่อยสินเชื่อในภาคเกษตรและชนบทได้กว่า 1.2 ล้านล้านบาท

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติขยายเพดานทุนเรือนหุ้นจดทะเบียนตามกฎหมายของ ธ.ก.ส. จาก 5 หมื่นล้านบาท เป็น 6 หมื่นล้านบาท ถือเป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการขยายสินเชื่อตามแผนการดำเนินงานปกติ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี ของ ธ.ก.ส. คือตั้งแต่ปี 2555 ? 2559 โดยการขยายเพดานทุนเรือนหุ้นจดทะเบียนตามกฎหมายของ ธ.ก.ส.ดังกล่าวเป็นอำนาจอนุมัติของคณะรัฐมนตรีตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ ธ.ก.ส.

นายลักษณ์ กล่าวว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่าอยู่ในระดับที่มี ความเหมาะสมและสอดคล้องกับการขยายสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ในปีบัญชี 2555 ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 795,479 ล้านบาท เป็น 884,377ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88,898 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.2% โดยคาดว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 7,500 ล้านบาท และทำให้ ธ.ก.ส. มีสัดส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงเท่ากับ10% ซึ่งถือว่ามีความแข็งแกร่งทางการเงินอยู่ในระดับความมั่นคงตามเกณฑ์ของกระทรวงการคลังคือไม่ต่ำกว่า 10% และสูงกว่าระดับความมั่นคงตามเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ที่กำหนดไว้ไม่ต่ำกว่า 8.5%

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังศึกษาแนวทางการจัดหาเงินทุนซื้อหุ้น(ชำระค่าหุ้น) เพื่อเพิ่มทุนให้แก่ ธ.ก.ส.ในส่วนที่เหลืออีก 8,165 ล้านบาท เพื่อให้ครบจำนวนทุนเรือนหุ้นจดทะเบียนตามกฎหมายใหม่ 6 หมื่นล้านบาท โดยทยอยดำเนินการตามความเหมาะสมและจำเป็น เพื่อรองรับการขยายสินเชื่อของ ธ.ก.ส.ในช่วงปี 2555 -2559 ซึ่งจะขยายสินเชื่อเพิ่มขึ้นจาก 884,377 ล้านบาท เป็น 1,268,745 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยประมาณปีละ 100,000 ล้านบาท

สำหรับการขยายสินเชื่อของ ธ.ก.ส.จะเน้นการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้เพียงพอกับความต้องการใช้สินเชื่อของเกษตรกรตามภาวะราคาปัจจัยการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น การสนับสนุนสินเชื่อตามห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร ผ่านกลุ่มวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร และผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และการสนับสนุนสินเชื่อตามนโยบายรัฐบาล เช่น กองทุนหมู่บ้าน สถาบันการเงินชุมชน ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ได้รับการสนับสนุนจากการดำเนินงานของกองทุนตั้งตัวได้

ข่าวอื่นๆ