บริจาคโรงเรียน-กีฬา หักภาษีได้2เท่า

วันที่ 21 ส.ค. 2555 เวลา 15:15 น.
บริจาคโรงเรียน-กีฬา หักภาษีได้2เท่า
ครม. ไฟเขียว มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาหักภาษีได้ 2 เท่า

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬา ประกอบด้วย บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่โรงเรียน สามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและหรือเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาฯแล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล

นอกจากนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริจาคให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทย  คณะกรรมการกีฬาจังหวัด  กรมพลศึกษาสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่ได้รับการรับรองโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย  สมาคมกีฬาจังหวัดที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2528 และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติสามารถนำรายจ่ายดังกล่าวมาเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีเงินได้ 2 เท่า แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา ต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ กรณีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และหรือเมื่อรวมกับค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะหรือสนามกีฬาฯ แล้ว ต้องไม่เกิน 10% ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา กรณีภาษีเงินได้นิติบุคคล

ทั้งนี้ ทั้งนี้ การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีทั้งหมดข้างต้น มีผลบังคับสำหรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง กล่าวว่า  มาตรการเพื่อสนับสนุนการศึกษาและการกีฬาทำให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมสนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬามากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการกีฬา และเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน

นอกจากนี้ ยังเป็นการพัฒนาและจัดหาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอ อันมีส่วนช่วยยกระดับมาตรฐานการกีฬาในระดับท้องถิ่น และกีฬาเพื่อการแข่งขันในระดับโลก รวมถึงช่วยให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี”

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ในส่วนของผลกระทบต่อรายได้การจัดเก็บภาษีนั้นคาดว่าจะทำให้รายได้ภาษีอากรลดลงบ้างอย่างไรก็ดี มาตรการนี้จะมีส่วนช่วยลดภาระการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของรัฐบาลในด้านการศึกษาและการกีฬาได้อีกทางหนึ่งด้วย