เผยวันหยุดแบงก์ปี 56

วันที่ 17 ส.ค. 2555 เวลา 19:21 น.
ประกาศแล้ว! วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ปี 56 อย่างน้อย 15 วัน

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 11/2555 เรื่อง วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ.2556

1. เหตุผลในการออกประกาศ เพื่อกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 25562. อำนาจตามกฎหมาย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดวันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 25563. ขอบเขตการบังคับใช้ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับกับสถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงินทุกแห่ง

4. วันหยุดตามประเพณีของสถาบันการเงิน ประจำปี พ.ศ. 25561. วันอังคาร 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่2. วันจันทร์ 25 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา

3. วันจันทร์ 8 เมษายน ชดเชยวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์(วันเสาร์ที่ 6 เมษายน)4. วันจันทร์ 15 เมษายน วันสงกรานต์

5. วันอังคาร 16 เมษายน ชดเชยวันสงกรานต์(วันเสาร์ที่ 13 เมษายน และวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน)6. วันพุธ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ7. วันจันทร์ 6 พฤษภาคม ชดเชยวันฉัตรมงคล(วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม)8. วันศุกร์ 24 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา9. วันจันทร์ 1 กรกฎาคม วันหยุดภาคครึ่งปี

10. วันจันทร์ 22 กรกฎาคม วันอาสาฬหบูชา11. วันจันทร์ 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ12. วันพุธ 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช13. วันพฤหัสบดี 5 ธันวาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว14. วันอังคาร 10 ธันวาคม วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ15. วันอังคาร 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

สำหรับสถาบันการเงินในจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสตูลให้หยุดในวันตรุษอีดิ้ลฟิตริ (วันรายอปอซอ) ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรีอีกหนึ่งวัน หากวันตรุษดังกล่าวไม่ตรงกับวันหยุดตามที่กล่าวข้างต้น หรือวันหยุดประจำสัปดาห์

5. วันเริ่มต้นการถือปฏิบัติ

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555ประสาร ไตรรัตน์วรกุลผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย