logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เครดิตบูโรย้ำพักหนี้ดีไม่เจอบัญชีดำ

เครดิตบูโรย้ำพักหนี้ดีไม่เจอบัญชีดำ

16 กรกฎาคม 2555

เครดิตบูโรย้ำลูกหนี้พักหนี้ดีไม่เกิน5แสนบาทตามนโยบายรัฐบาลไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ

เครดิตบูโรย้ำลูกหนี้พักหนี้ดีไม่เกิน5แสนบาทตามนโยบายรัฐบาลไม่ถูกขึ้นบัญชีดำ

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) เปิดเผยว่า จากข่าวเรื่องที่มีการกล่าวว่า ลูกค้าของธนาคารที่มาเข้าร่วมโครงการพักหนี้ดีไม่เกิน 5 แสนบาท มีจำนวนน้อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สัญญาไว้กับทางการว่า ปัญหาส่วนหนึ่งเกิดจากการถูกบันทึกข้อมูลลงในเครดิตบูโรว่าเข้าร่วมโครงการพักหนี้ ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความกังวลว่าจะมีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อหากไปขอกู้เงินจากธนาคารพาณิชย์อื่นๆ

“ต้องเรียนว่าความเข้าใจที่ถูกต้องคือการพิจารณาสินเชื่อตามมาตรฐานนั้นจะประกอบด้วย 3 เรื่องหลักคือ การประเมินความสามารถในการชำระหนี้ การประเมินความตั้งใจในการชำระหนี้ และการประเมินหลักประกัน กรณีลูกค้าที่เข้าโครงการพักชำระหนี้ดี ก็ระบุว่าเป็นหนี้ดี ไม่มีประวัติการค้างชำระและโครงการก็มีการให้สิทธิประโยชน์ด้านดอกเบี้ย อีกทั้งก็เป็นการบันทึกข้อมูลตามข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้น มีการลงทะเบียนเป็นหลักฐาน หากจะขอสินเชื่อในครั้งต่อไปก็สามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ ท้ายสุดหากจะถูกอ้างด้วยเหตุผลแล้วไม่ให้สินเชื่อธนาคารที่กล่าวอ้างนั้น ต้องออกเป็นหนังสือเท่านั้น จะบอกโดยวาจาหรือแจ้ง SMS ไม่ได้ เพราะอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายที่กำหนดและมีโทษปรับเป็นเงินจำนวนที่สูง เครดิตบูโรไม่ทราบเหตุผลที่มีการยกเอาเครดิตบูโรมาอ้างบนผลงานที่ไม่เข้าเป้า แต่ทราบว่าจะมีการประชุมติดตามผลงานในวันอังคารนี้ ดังนั้นที่ถูกต้องจึงไม่ควรนำเรื่องรหัสสถานะบัญชี การพักชำระหนี้มาอ้างเป็นเงื่อนไข”นายสุรพลกล่าว

นอกจากนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลเครดิตได้ประกาศ เรื่องรหัสสถานะบัญชี เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.  2555 เพื่อให้การประมวลผลของบริษัทข้อมูลเครดิตและการส่งข้อมูลของสมาชิกเกี่ยวกับสถานะบัญชีของลูกค้าที่ขอสินเชื่อมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถแสดงสถานะทางการเงินของลูกค้าที่ขอสินเชื่ออย่างถูกต้องและชัดเจน อันจะเป็นการคุ้มครองมิให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าของข้อมูล และจะทำให้สมาชิกหรือผู้ใช้บบริการสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สินเชื่อและการออกบัตรเครดิตได้อย่างเหมาะสม

ทั้งนี้ รหัส 12  ,012  (ลูกค้าบุคคลธรรม,นิติบุคคล)  คือ พักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิก พักชำระหนี้ตามนโยบายของสมาชิกไม่ว่าในเรื่องใดๆ เช่น ประสบภัยสึนามิ, อุทกภัย, หรือเหตุจำเป็นอื่น หรือนโยบายของสมาชิก ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ  รหัส 13  013 คือการพักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ พักชำระหนี้ตามนโยบายของรัฐ เช่น ประสบภัยธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอื่น หรือพักชำระหนี้ประชาชนรายย่อย  และรหัส 14,  014 คือการพักชำระหนี้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐ พักชำระหนี้เกษตรกรตามนโยบายของรัฐ เช่น เกษตรกรที่เป็นลูกค้าสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เกษตรกรในพื้นที่ที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบ