เพิ่มสิทธิบัตรเครดิตชาวนาซื้อน้ำมันได้

วันที่ 28 มิ.ย. 2555 เวลา 12:06 น.
เพิ่มสิทธิบัตรเครดิตชาวนาซื้อน้ำมันได้
ธ.ก.ส. จับมือ ปตท.-บางจาก และับริษัทปุ๋ย ยา เมล็ดพันธุ์ เพื่อสิทธิให้ชาวนาใช้บัตรเครดิตซื้อได้

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง กล่าวว่า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ลงนามกับบริษัท ปตท. และ บริษัท บางจาก ให้เกษตรกรใช้บัตรเครดิตซื้อน้ำมันกับสถานีที่เข้าร่วมโครงการประมาณ 1,000 แห่ง ในวงเงิืนไม่เกิน 3,000 บาทต่อฤดูการผลิต โดย ธ.ก.ส.จะงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 30 วัน ส่วน ปตท. และ บางจากจะช่วยจ่ายดอกเบี้ยให้เกษตรในอัตราลิตรละ 7 สตางค์ ในจำนวนไม่เกิน 100 ลิตร ต่อราย

นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ร่วมมือกับ บริษัทผู้ค้าปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และเมล็ดพันธุ์ อีกจำนวนมากให้ขายปัจจัยทางการผลิตให้เกษตรในราคาที่ยุติืธรรม โดย ธ.ก.ส. จะงดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 30 วัน ส่วนผู้่ค้าจะช่วยเกษตรกรจ่ายดอกเบี้่ยให้เกษตรที่ซื้ิอของผ่านบัตรเครดิตในอัตรา 7% ต่อปี เป็นเวลา 120 วัน รวมเ็นเวลา 5 เดือน ที่เกษตรไม่ต้่องจ่ายดอกเบี้่ย

ที่ผ่านมามีเกษตรนำร่องใช้บัตรเครดิตเกษตรกรจำนวน 5,522 ราย มียอดเงินใช้ผ่านบัตร 7,272 ล้านบาท มีเกษตรที่รอพิจารณาใช้บัตรเครดิตอีก 8.06 แสนใบ และจะืำให้ได้ 2 ล้านใบ ในวันที่ 31 ก.ค.นี้

บทความแนะนำ