ให้นร.-นศ.ประสบภัยผ่อนชำระหนี้กยศ.

วันที่ 12 ม.ค. 2555 เวลา 18:36 น.
ให้นร.-นศ.ประสบภัยผ่อนชำระหนี้กยศ.
กยศ.ช่วยนักเรียน-นักศึกษาผู้ประสบภัย กู้เงินเรียน พร้อมผ่อนผันชำระหนี้ทั้งต้น-ดอกเบี้ย-เบี้ยปรับ กรณีพิเศษ

นายธาดา มาร์ติน ผู้จัดการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ กยศ. ได้เห็นชอบมาตรการเพื่อช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในปี 2554 จังหวัดตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยและไม่ได้ยื่นขอกู้ยืมเงินในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สามารถดำเนินการขอกู้ยืมในปีการศึกษา 2554 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1/2554 และ 2/2554 โดยขอให้สถานศึกษาทำการคัดกรองผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยซึ่งทำให้มีคุณสมบัติกู้ยืมกองทุนฯ ได้

ทั้งนี้ ผู้ขอกู้ยืมต้องแสดงความจำนงต่อสถานศึกษาโดยตรง พร้อมแสดงหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย และให้สถานศึกษาแจ้งจำนวนผู้กู้ยืมที่มีความประสงค์และให้ดำเนินการผ่านระบบตามขั้นตอน ดังนี้คือ นักเรียน นักศึกษาที่ประสบอุทกภัยยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงิน (กยศ. 101) พร้อมหลักฐานประกอบให้สถานศึกษาตั้งแต่ บัดนี้-20 ม.ค.2555

นอกจากนี้สถานศึกษาคัดเลือกและแจ้งรายชื่อผู้กู้ยืมพร้อมวงเงินจัดสรรเพิ่มเติมมาที่กองทุนฯ ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2555และนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้กู้ยืมทำการยื่นแบบยืนยันการลงทะเบียน/แบบคำขอกู้ยืมทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ก.พ.2555 

คณะกรรมการ กยศ. ยังอนุมัติช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ประสบอุทกภัยให้ได้รับการผ่อนผันชำระหนี้ในปี 2555 ได้เป็นเวลา 1 ปี โดยไม่เสียดอกเบี้ย เบี้ยปรับ โดยสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา