ปูนใหญ่ผงาดถือหุ้นคิวคอน 51%

  • วันที่ 24 ก.พ. 2553 เวลา 15:04 น.

บริษัท เอสซีจี เข้าถือหุ้นใหญ่ในบริษัทคิวคอน

นายพยนต์ ศักดิ์เดชยนต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2553 บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทได้บรรลุเงื่อนไขการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ลงนามในสัญญาซื้อ ขายหุ้น ของบริษัทกับบริษัทเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ ก่อสร้างซึ่งเป็นบริษัทที่ปูนซิเมนต์ไทยถือหุ้น 100%   รวมจำนวนหุ้นทั้ง สิ้น 204 ล้านหุ้น คิดเป็น  51 % ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ในราคาหุ้นละ4 บาทแล้ว
 
โดยในการขายครั้งนี้ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ขายจำนวน 40.99 ล้านหุ้นหรือ  10.25% หลังขายยังเหลือหุ้นถืออีก 84.62 ล้านหุ้น หรือ 21.16 %  บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์  ขาย จำนวน 97.32 ล้าน ชหุ้น คิดเป็น  24.33% และ บริษัท คิว.เอช.อินเตอร์เนชั่นแนลขายจำนวน 5.80 ล้าน หุ้นและบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์  ขายจำนวน 59.87ล้านหุ้นคิดเป็น ร้อยละ 14.97 (คงเหลือ 0 หุ้น)

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ดังกล่าวข้างต้นได้ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์หุ้นให้แก่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว และเป็น ผลให้ เอสซี จีผลิตภัณฑ์ก่อ สร้าง ถือหุ้นร้อยละ 51 และต้องทำคำเสนอซื้อหุ้น ของบริษัท จากผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 4 บาท ตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
 

 

ข่าวอื่นๆ