"ปานปรีย์" เสนอ 5 แนวทางแก้มาบตาพุด

วันที่ 22 ก.พ. 2553 เวลา 15:29 น.
พท.เสนอ 5 แนวทางแก้ปัญหามาบตาพุด จี้รัฐเร่งเสนอกม.องค์กรอิสระเข้าสภา

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคขอเสนอแนวทางแก้ปัญหามาบตาพุดเพื่อให้สำเร็จเร็ววันว่า  1.ต้องเร่งเสนอร่างกฎหมายเรื่องการจัดตั้งองค์กรอิสระเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพื่อให้มีผลบังคับใช้เร็วที่สุด  2.ขอเร่งรัดให้เกิดความชัดเจนในขั้นตอนและรายละเอียดของการจัดทำ EIA HIA และการทำประชาพิจารณ์ 3.ขอให้เร่งรัดการกำหนดประเภทของโครงการอาจก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชุมชนเพื่อสร้างความชัดเจนกับนักลงทุนโดยเร็ว  4.ขอให้ย้อนกลับไปแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมและที่อื่นๆ ที่ได้รับการร้องเรียนขณะนี้ โดยเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งแก้ปัญหาก่อนลุกลามมากกว่านี้ 5. เร่งรัดทำความเข้าใจกับนักลงทุนต่างชาติ ให้ทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐโดยเสนอกำหนดระยะเวลาการแก้ปัญหาที่ชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับสถานการณ์ราคาข้าวที่ตกต่ำขณะนี้ แม้ว่าราคาข้าวในตลาดปรับตัวอยู่ในช่วงขาขึ้น ถือเป็นเรื่องที่ซ้ำเติมชาวนา โดยเชื่อว่า สาเหตุเกิดจากการที่รัฐบาลบริหารจัดการเรื่องสต๊อกข้าวไม่ถูกต้อง และนโยบายของรัฐบาลในเรื่องประกันรายได้ไม่มีหลักเกณฑ์ที่รัดกุม ทำให้ชาวนาที่ไม่มีข้าวในมือมาขอจดทะเบียนด้วย ทำให้ปริมาณข้าวในรูปบัญชีมีล้นตลาด ส่งผลให้ราคาตกต่ำ ดังนั้นรัฐต้องเร่งสร้างเอกภาพให้กับหน่วยงานต่างๆ ให้มีทิศทางการทำงานที่สอดคล้องกัน และไม่ปล่อยข้าวออกจากสต๊อกมากเกินไป ซึ่งจะช่วยพยุงราคาไม่ให้ตกต่ำไปกว่านี้ รวมทั้งขอให้มีกลไกที่ทำให้ราคาปรับตัวสอดคล้องกับราคาในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้นด้วย

ทั้งนี้ นโยบายประกันราคาในปัจจุบันเสมือนเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มธุรกิจบางกลุ่มที่สามารถทำกำไรได้มากขึ้น จากการที่ราคาข้าวถูกบีบราคาให้ต่ำ สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวของนโยบายประกันราคาของรัฐบาลที่ไม่สามารถช่วยยกระดับราคาข้าวในประเทศให้สูงขึ้นได้ แม้ราคาในตลาดโลกจะปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็ตาม