logo-pwa

เพิ่ม Post Today

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
กรุงไทยเพิ่มมาตรการดอกเบี้ย0%

กรุงไทยเพิ่มมาตรการดอกเบี้ย0%

19 ตุลาคม 2554

กรุงไทยเพิ่มมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

กรุงไทยเพิ่มมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม  ดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า จากที่ได้เกิดเหตุอุทกภัยร้ายแรงในหลายพื้นที่ สร้างความเสียหายแก่ลูกค้าและประชาชนจำนวนมาก ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้ออก 7 มาตรการ เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือลูกค้าที่ประสบภัยทั้งลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยในทันที อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความรุนแรง ธนาคารจึงเพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือ พร้อมปรับ 7 มาตรการเดิม รวมทั้งขยายความช่วยเหลือไปยังลูกค้าของธนาคารที่คู่ค้าได้รับความเสียหาย

“มาตรการช่วยเหลือเพิ่มเติมสำหรับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อบุคคลนั้น ธนาคารพักชำระหนี้วงเงินกู้แบบมีระยะเวลาทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้น สามารถทยอยผ่อนชำระดอกเบี้ยที่พักแขวน สูงสุดภายใน 24 เดือน ส่วนลูกค้า SME และรายย่อยที่ไม่มีรายได้ สามารถเลือกพักชำระหนี้นาน 3 เดือน โดยธนาคารไม่คิดดอกเบี้ย ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่มีเอกสารประกอบ ทั้งที่เป็นเม็ดเงินและภาระผูกพัน ธนาคารจะพิจารณาต่อตั๋วออกไปอีก 6 เดือน โดยไม่ต้องมีเอกสารประกอบ”

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ กล่าวต่อไปว่า ธนาคารยังได้ปรับมาตรการเงินกู้กรุงไทยสู้อุทกภัย สำหรับลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารและได้รับผลกระทบ โดยขยายระยะเวลาให้ดอกเบี้ยพิเศษในอัตรา MLR -1% ต่อปี จาก 1 ปี เป็น 3 ปี และขยายการผ่อนชำระจาก 5 ปี เป็น 7 ปี ส่วนมาตรการเงินทุนหมุนเวียนกรุงไทยสู้อุทกภัย ที่ลูกค้าต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ธนาคารได้ลดดอกเบี้ยในปีแรกลงเหลืออัตรา MOR-2.5% ต่อปี

นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ขยายการช่วยเหลือไปยังลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ซึ่งคู่ค้าที่มียอดค้าขายระหว่างกันไม่น้อยกว่า 50% ได้รับผลกระทบทางตรงจากอุทกภัย โดยสามารถขอรับความช่วยเหลือผ่าน 7 มาตรการข้างต้น จากเดิมที่ธนาคารให้ความช่วยเหลือเฉพาะลูกค้าที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเท่านั้น