ธนารักษ์สั่งสำรวจที่ราชพัสดุแก้น้ำท่วม

วันที่ 12 ต.ค. 2554 เวลา 16:15 น.
ธนารักษ์ สั่งเจ้าหน้าที่สำรวจที่ราชพัสดุ 12.5 ล้านไร่ เพื่อทำคลังข้อมูล หวังแก้ปัญหาระยะยาวและลดภาระต่องบประมาณ

นายนริศ ชัยสูตร อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยภายหลังการหารือกับผู้บริหารระดับสูงของกรมธนารักษ์ว่า  เพื่อหาแนวทางการบริหารที่ราชพัสดุ เพื่อช่วยจัดการปัญหาน้ำท่วม    โดยได้มอบนโยบายให้สำรวจที่ราชพัสดุ 12.5 ล้านไร่ ว่ามีพื้นที่ใดที่เป็นจุดเสี่ยงที่เกิดน้ำท่วม หรืออยู่ใกล้จุดเสี่ยงที่เกิดน้ำขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยให้มีการตั้งคลังข้อมูลเพื่อรวบรวมสถิติย้อนหลังให้มากที่สุด และให้มีการเก็บข้อมูลการเกิดน้ำท่วมในแต่ละจุดว่าน้ำท่วมดังกล่าวว่าเกิดจากสาเหตุอะไร รูปแบบไหน มีความยาวนานของปัญหาเท่าไร  เพื่อออกแบบนโยบายช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วม

ทั้งนี้ในระยะสั้นกรมธนารักษ์ จะจัดทำคู่มือให้ธนารักษ์พื้นที่ใช้เป็นแนวทาง หรือ check list ในการให้ความช่วยเหลือราษฎร  เช่นการหาที่ราชพัสดุ ใช้เป็นที่หลบภัย หรือ พักพิงชั่วคราว เมื่อไม่สามารถอาศัยอยู่ในที่พักพิงของตนเองได้  ส่วนในระยะกลางและระยะยาว จะเน้นมาตรการป้องกัน เพื่อลดผลกระทบจากน้ำท่วม และการลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจากน้ำท่วม

"จะทำโซนน้ำท่วมเป็นแนวคิดใหม่ให้เจ้าหน้าที่ไปศึกษาว่า ถ้าพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้นำมาใช้ประโยชน์ มีโอกาสที่จะเกิดน้ำท่วมยั่งยืน หรือยากที่จะแก้ไข อาจมีข้อจำกัดไม่ให้ใช้พื้นที่นั้น เพื่อลดต้นทุนของรัฐบาลในการช่วยเหลือ หรือถ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่นั้น จะต้องออกข้อกำหนดเพื่อลดภาระของรัฐ เช่น ถ้าใช้พื้นที่เป็นที่อยู่อาศัยต้องมีการกำหนดรูปแบบและวิธีปลูกสร้างอาคารที่สามารถรองรับเหตุการณ์น้ำท่วมได้ หรือถ้าเป็นพื้นที่เกษตรกรรม อาจกำหนดให้เกษตรกรที่ใช้พื้นที่ดังกล่าว ซื้อประกันภัยพืชผลอันเกิดจากอุทกภัย เป็นต้น ซึ่งนี้เรียกว่า วิธีผันคนหนีน้ำ"นายนริศกล่าว