บริจาคช่วยน้ำท่วมลดภาษี1.5เท่า

วันที่ 11 ต.ค. 2554 เวลา 15:05 น.
บริจาคช่วยน้ำท่วมลดภาษี1.5เท่า
ครม.ยิ่งลักษณ์อนุมัติให้ผู้บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมได้ลดหย่อนภาษี 1.5 เท่า

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมช.คลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ( ครม.) มีมติเห็นชอบให้การบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน ระหว่างวันที่ 1 ก.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2554 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผู้บริจาคสามารถนำมาหักเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณภาษีได้ 1.5 เท่าของจำนวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาค โดยครอบคลุมผู้รับบริจาคดังนี้

(1)       ส่วนราชการ

(2)       กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี

(3)       องค์การหรือสถานสาธารณกุศล

(4)       บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ที่เป็นตัวแทนรับเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ทั้งนี้ผู้บริจาคหากเป็นบุคคลธรรมดาเฉพาะที่บริจาคเป็น “เงิน”เท่านั้น ที่สามารถนำไปหักลดหย่อนในการคำนวณเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นแล้วต้องไม่เกิน 10 % ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อน ส่วนนิติบุคคลสามารถบริจาคได้ทั้ง “เงินและทรัพย์สิน” แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์แล้วต้องไม่เกินร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิ

“มาตรการดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในทุกภาคส่วน รวมทั้งบริษัท ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วประเทศ ได้ร่วมกันบริจาคเงินหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยสามารถบริจาคให้แก่ส่วนราชการ กองทุนของส่วนราชการ มูลนิธิ สมาคม รวมทั้งการบริจาคผ่านตัวแทนต่างๆ ได้” นายบุญทรงกล่าว

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือนิติบุคคลอื่น ที่ประสงค์จะเป็นตัวแทนรับบริจาคองค์กรดังกล่าวจะต้องมาแจ้งชื่อต่อกรมสรรพากร เพื่อแสดงว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ดำเนินการในลักษณะเป็นสื่อกลางในการเป็นตัวแทนรับเงิน ทรัพย์สิน หรือสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้ จะต้องแจ้งระหว่างเกิดเหตุอุทกภัยหรือแจ้งภายใน 1 เดือนนับถัดจากวันที่เหตุอุทกภัยนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วก็ได้