บลจ. ยูโอบี ส่งกองทุนทริกเกอร์ลงทุนหุ้นไทย

วันที่ 19 พ.ค. 2564 เวลา 10:10 น.
บลจ. ยูโอบี ส่งกองทุนทริกเกอร์ลงทุนหุ้นไทย
บลจ. ยูโอบี ส่งกองทุนทริกเกอร์ลงทุนหุ้นไทย สร้างโอกาสรับผลตอบแทนในช่วงเศรษฐกิจโลกฟื้นตัว เสนอขายครั้งแรกและครั้งเดียว ในวันที่ 20-25 พ.ค. 64

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า “ในขณะที่ทั่วโลกยังคงเผชิญกับสถานการณ์ระบาดของโรค Covid-19 แต่ด้วยมาตรการเร่งฉีดวัคซีนป้องกัน รวมทั้งประเทศไทยที่มีความชัดเจนของการสั่งซื้อและเป้าหมายของการฉีดวัคซีนภายในประเทศ ทำให้สถานการณ์ในภาพรวมคลี่คลายไปในทางที่ดี บลจ. ยูโอบี จึงมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจโลกที่อยู่ในภาวะฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกตินี้จะเอื้อต่อการลงทุนในตลาดหุ้น รวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วย จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการเข้าลงทุนตลาดหุ้นไทยเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนจากเศรษฐกิจฟื้นตัว”

จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งมาตรการทางการเงินและการคลัง รวมถึงการเร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ในทุกประเทศ ส่งผลบวกต่อความเชื่อมั่นต่อภาพรวมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ชัดเจนมากขึ้น ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มปรับเข้าสู่ระดับปกติ สหรัฐอเมริกา จีน ยุโรป ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าในระยะสั้นอาจจะต้องเผชิญกับปัจจัยกดดันบ้าง แต่ในระยะ 6 เดือนถึง 1 ปีข้างหน้ายังมีโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ โดยในรายงานล่าสุดของ IMF เดือนเมษายนที่ผ่านมา มีปรับการขยายตัวของเศรษฐกิจทั่วโลกเพิ่มขึ้น โดยคาดว่า GDP โลกปี 2021 จะสามารถเติบโตได้ 6.0% เทียบกับคาดการณ์เดิมในเดือนมกราคม 2021 ที่ 5.5%

ด้านตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปี 2564 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นถึงแม้จะเผชิญกับความผันผวนบ้างจากผลกระทบการระบาดของ covid-19 ในประเทศ แต่ยังคงได้รับแรงหนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมถึงมาตรการของภาครัฐบาลที่คาดว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศต่อเนื่อง เช่น มาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายของประชาชนภายใต้โครงการต่างๆ มาตรการลดภาระค่าสาธารณูโภค มาตรการด้านสินเชื่อ เป็นต้น ซึ่งหากการเร่งกระจายวัคซีนมีประสิทธิภาพและรวดเร็วจะทำให้ทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่มีความต่อเนื่อง ส่งผลให้เริ่มเห็นการปรับเพิ่มขึ้นของประมาณการกำไรบริษัทจดทะเบียน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนโอกาสการเติบโตของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยทั้งในมุมของระดับราคาและโอกาส นอกจากนี้คาดการณ์ว่าในระยะ 6-12 เดือนข้างหน้า SET Index จะเคลื่อนไหวในกรอบประมาณ 1500-1680 จุด บลจ.ยูโอบี จึงมีความเห็นว่าปัจจุบันเป็นจังหวะที่ดีในการเข้าลงทุน จังหวะเข้าลงทุน โดยจะพิจารณาราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุน เลือกหุ้นที่มีพื้นฐานดี และมีมูลค่าที่เหมาะสม และเป็นภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจฟื้นตัวของเศรษฐกิจ รวมถึงมีโอกาสเติบโต

นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า “จากปัจจัยสนับสนุนเศรษฐกิจที่เอื้อความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยดังกล่าว ทำให้เล็งเห็นถึงโอกาสในการเข้าลงทุนตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้ จากประสบการณ์การลงทุนหุ้นไทย และความเชี่ยวชาญในการบริหารกองทุนหุ้นไทยเชิงรุก มีกระบวนการคัดสรรหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับภาวะตลาด อีกทั้ง บลจ.ยูโอบี เป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มในการบริหารกองทุนประเภทกำหนดผลตอบแทนเป้าหมาย จึงมีความมั่นใจนำเสนอกองทุน UTT6M1 เพื่อตอบโจทย์นักลงทุนที่คาดหวังผลตอบแทนที่ดีตามเป้าหมายที่กำหนดของกองทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจฟื้นตัว”

โดย กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 6M1(UTT6M1) จะเน้นลงทุนหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี กองทุนจะพิจารณาดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่า 10.30 บาท*/หน่วย ณ วันทำการใด ภายในระยะเวลา 6 เดือน และจะเลิกกองทุนหากมูลค่าหน่วยลงทุนถึง 10.60 บาท*/หน่วย ณ วันทำการใด อย่างไรก็ตาม หากไม่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว กองทุนจะเปิดรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบดุลยพินิจของผู้ลงทุน โดยผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถขายคืนได้แต่ไม่สามารถซื้อเพิ่มได้ (ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขในหนังสือชี้ชวน)

จัดจำหน่ายกองทุนผ่าน ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนที่ บลจ.แต่งตั้ง และ/หรือบลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โดยนักลงทุนสามารถทำรายการซื้อกองทุนผ่านช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ บริการ ‘Premier Online’ ที่ https://echannel.uobam.co.th/fundcyber/Account/Login หรือ ผ่านทาง ‘UOBAM Invest’ mobile application สามารถขอรับคำแนะนำในการลงทุนได้ที่ งานบริการนักลงทุน โทร. 0-2786-2222 หรือ thuobamwealthservice@uobgroup.com