ชี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต โอกาสลงทุนในตลาดหุ้น

วันที่ 06 เม.ย. 2564 เวลา 13:59 น.
ชี้เศรษฐกิจเวียดนามเติบโต โอกาสลงทุนในตลาดหุ้น
แนะลงทุน “พรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้” ชูผลตอบแทนเด่นย้อนหลัง 1 ปี 44%

นายจุมพล สายมาลา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจเวียดนามปีที่ผ่านมาถือว่ามีการเติบโตที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคนี้ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติเวียดนามได้รายงานตัวเลขการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) เติบโตถึง 2.91% แม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นทั่วโลก โดยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ภาคการผลิตเติบโต การส่งออกที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนค่าแรงที่ถูก ขณะที่ในปี 2021 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจเวียดนามจะกลับมาเติบโตในระดับสูงกว่า 6.5% (IMF, March 10, 2021)

ปัจจัยที่ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่น่าลงทุนและเกิดกระแสไหลเข้าของการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติ (Foreign Direct Investment : FDI) เนื่องจากได้รับประโยชน์จากภาวะสงครามการค้าส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายฐานการผลิต ประกอบกับเวียดนามได้ทำข้อตกลงทางการค้าจำนวนมาก เช่น CPTPP, RCEP, EVFTA เป็นต้น รวมถึงมีต้นทุนค่าแรงต่ำเมื่อเทียบกับจีนและไทย โดยผู้ประกอบการยักษ์ใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เช่น Intel ได้ขยายการลงทุนด้านชิพคอมพิวเตอร์, Apple เพิ่มตัวเลขการผลิตสินค้ากลุ่ม iPhone และ iPad, LG Display ขยายการผลิต OLED อีก 750 ล้านเหรียญสหรัฐ ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนในเวียดนามปรับเพิ่มขึ้นและเป็นปัจจัยหลักที่ผลักดัน GDP เวียดนามเติบโตมากกว่า 50% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงรายได้ชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นและสังคมเมืองจะเป็นตัวเร่งการเติบโตในภาคเอกชน (ที่มา : CS)

นายจุมพล กล่าวต่อว่า ปัจจุบันดัชนีตลาดหลักทรัพย์เวียดนาม (VN Index) อยู่ในระดับที่น่าสนใจลงทุน โดยคาดการณ์ P/E 12MFwd ที่ 14 เท่า ถือว่ามี Valuation ที่ถูกกว่าประเทศเกิดใหม่อื่นๆ และคาดว่าจะมีอัตราเติบโตเฉลี่ยของกำไรต่อปี CAGR ในปี 2020 – 2022 อยู่ที่ประมาณ 20% (ที่มา: Bloomberg, March 25, 2021) นอกจากนี้นับจากที่ดัชนี MSCI ได้อัพเกรดประเทศคูเวตเข้าสู่ MSCI Emerging Index เมื่อปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นประเทศที่มีน้ำหนักมากที่สุดใน MSCI Frontier Index คาดว่าจะส่งผลเกิดกระแสเงินต่างชาติไหลเข้าสู่ตลาดหุ้นเวียดนาม และอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับต่ำและความเชื่อมั่นที่ปรับตัวดีขึ้นจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนาม (ที่มา CGS-CIMB, Dec 2020)

ทั้งนี้ ตลาดหุ้นเวียดนามมีโอกาสเข้าคำนวณ MSCI Emerging Market จะมาจาก 2 ปัจจัยหลักคือ 1.การแก้ไขกฎระเบียบการถือหุ้นครองหุ้นของชาวต่างชาติหรือ Foreign Ownership Limit Issue (FOL) เช่น NVDR สำหรับนักลงทุนต่างชาติ การเพิ่มสัดส่วนลงทุนของชาวต่างชาติในบริษัทจดทะเบียน เป็นต้น 2.การจัดตั้งระบบคู่สัญญากลางและปรับปรุงระบบให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การอนุญาต Short Sale และ Day Trading

จากศักยภาพของเศรษฐกิจและตลาดหุ้นเวียดนาม บลจ.พรินซิเพิล แนะนำเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามผ่านกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ - Principal Vietnam Equity Fund (PRINCIPAL VNEQ) โดยเป็นกองทุนกองแรกในไทยที่เข้าลงทุนโดยตรงในตลาดหุ้นเวียดนาม (Direct Investment) บริหารโดยทีมจัดการลงทุนไทยและนักวิเคราะห์ชาวเวียดนาม ผสานความร่วมมือกับทีมจัดการลงทุน Regional Investment Team ของกลุ่ม Principal Asset Management เพื่อให้ได้ข้อมูลทั้งในระดับมหภาค และวิเคราะห์ศักยภาพของหุ้นที่จะเข้าลงทุน โดยใช้ VN30 ซึ่งประกอบด้วยหุ้นขนาดใหญ่ 30 บริษัทฯ เป็นเกณฑ์ชี้วัด โดยมีตัวอย่างหุ้นที่นักลงทุนต่างชาติเข้าลงทุนเต็มเพดานสัดส่วนการลงทุนที่กำหนด เช่น FPT Corporation ผู้นำด้านธุรกิจไอทีเอาท์ซอร์สซิ่งและบริการด้านเทเลคอม, Techcombank ธนาคารเอกชนที่มีขนาดใหญที่สุดในเวียดนามและมีแพลตฟอร์มดิจิทัลแบงกิ้งรวมถึงบริการที่หลากหลาย

สำหรับกองทุนเปิดพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ (PRINCIPAL VNEQ) โดยมีนโยบายลงทุนในหุ้นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เวียดนามที่มีศักยภาพการเติบโตที่ดีในอนาคต และอาจลงทุนในกองทุนรวมอื่นๆ ที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวม ETF ที่เน้นลงทุนในหุ้นประเทศเวียดนาม โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนขณะที่ผลการดำเนินงานของกองทุนพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ Class-A (PRINCIPAL VNEQ-A) ให้ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี 44% สูงกว่าดัชนีชี้วัด VN30TR Index ที่ให้ผลตอบแทน 37.14% และให้ผลตอบแทน Year to Date 12.48% สูงกว่าดัชนีชี้วัดที่ให้ผลตอบแทน 11.31% (ที่มา : www.principal.th , February 28, 2021)

ทั้งนี้ กองทุนกองทุนพรินซิเพิล เวียดนาม อิควิตี้ Class-A กำหนดลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท ผู้ที่สนใจติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย, ธนาคารไทยพาณิชย์ ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพิล จำกัด โทร. 02 686 9595 หรือ www.principal.th หรือ Principal TH Mobile App