KTAMเปิดขาย2กองทุน เสนอทางเลือกสู้Covid-19

วันที่ 17 มี.ค. 2563 เวลา 21:37 น.
KTAMเปิดขาย2กองทุน เสนอทางเลือกสู้Covid-19
KTAMเปิดขาย2กองทุน เสนอทางเลือกสู้Covid-19 ทำตลาดหุ้นดิ่ง 30%

นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย 2 กองทุน คือ กองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น 1 และกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 3 เพื่อเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนในช่วงสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจปัจจุบัน ที่ SET Index มีการปรับตัวลดลงประมาณ 30% ในปีนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 12 มี.ค. 63) รวมถึงตลาดอื่นๆ ที่มีการปรับตัวในระดับใกล้เคียงกันอัน เนื่องมาจากหลายปัจจัย อาทิ ความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ในหลายภูมิภาคทั่วโลก และปัจจัยกดดันจากราคาน้ำมัน

โดยกองทุนเปิดกรุงไทยประจำ 3 เดือนมุ่งรักษาเงินต้น 1( KTFIX3M1) เปิดขายตั้งแต่วันที่ 16 – 20 มีนาคม 2563 มีอายุโครงการประมาณ 3 เดือน เน้นลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ เงินฝาก/บัตรเงินฝากธนาคารพาณิชย์ในประเทศ โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วน 100% มีระดับความเสี่ยงของกองทุนที่ระดับ 4 คือ ปานกลางค่อนข้างต่ำ ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 0.50% ต่อปี ซึ่งผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นผู้ถือหน่วยลงทุนนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่เน้นการได้รับผลตอบแทนในจำนวนเงินที่แน่นอนและต้องการไถ่ถอนหน่วยลงทุนเพื่อรับเงินในช่วงเวลา 3 เดือน

ทั้งนี้ สภาวะตลาดตราสารหนี้ ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนของตราสารหนี้ในประเทศมีการปรับตัว ลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อของนักลงทุนในประเทศจากกระแส Risk off อันเนื่องจากความกังวลต่อการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกประเทศจีนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งผลกระทบกับการขยายตัวของ เศรษฐกิจไทย อัตราเงินเฟ้อ และโอกาสที่ กนง. จะทำการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมในวันที่ 25 มีนาคม ที่จะถึงนี้ ภายหลัง Fed มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนอกรอบถึง 50 bps. อย่างไรก็ดีตลาดยังจับตาดู Bond Supply หลัง พรบ.งปม.ปี 2563 มีผลบังคับใช้ โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมานักลงทุนต่างชาติเป็ นยอดขายสุทธิจ านวน 12,964 ล้านบาท และอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกา มีการปรับตัวลดลงทุกช่วงอายุตามแรงซื้อเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของไวรัส Covid-19 ที่อาจฉุดเศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะถดถอยและส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาที่มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ Fed ต้องปรับลดอัตราดอกเบี้ยนอกรอบ (Emergency Rate Cut) ถึง 50 bps.สู่ระดับ 1.00%-1.25% ต่อปี และ คาดว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกในการประชุมวันที่ 17-18 มีนาคม 2563 โดยสรุปอัตราผลตอบแทนของตรา สารหนี้อายุคงเหลือ 2 ปีปรับตัวลดลง 37 bps. มาอยู่ที่ 0.49% ต่อปี อายุคงเหลือ 5 ปี ปรับตัวลดลง 31 bps. มาอยู่ที่ 0.58% ต่อปี และอายุคงเหลือ 10 ปี ปรับตัวลดลง 39 bps. มาอยู่ที่ 0.74% ต่อปี

นอกจากนี้ KTAM ยังเปิดกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 3 (KT-TRIG3) เปิดขายตั้งแต่วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2563 เป็นกองทุนรวมผสม มีเป้าหมาย 5% ภายในระยะเวลา 6 เดือน มีนโยบายกระจายเงินลงทุนของกองทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก และ/หรือลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างได้ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้ โดยผู้จัดการกองทุนจะปรับสัดส่วนการลงทุนได้ในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ กองทุนจะเข้าทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Derivatives) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเสี่ยง (Hedging) -ไม่มีความเสี่ยงต่างประเทศ เงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้น แต่ไม่มีเวลาในการติดตามข้อมูล ข่าวสาร สถานการณ์การลงทุน กองทุนนี้นับว่าเป็นจังหวะและโอกาสที่ดี โดยมีเป้าหมายผลตอบแทนที่ 5% ภายในระยะเวลา ไม่เกิน 6 เดือน

กลยุทธ์การลงทุนของกองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์ 3 จะเน้นลงทุนในอุตสาหกรรมที่อิงกับปัจจัยภายในประเทศ (Domestic) ที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจไทย การฟื้นตัวของการบริโภคและการลงทุน เลือกลงทุนรายหลักทรัพย์โดยให้ความสำคัญกับระดับราคาหุ้นที่สอดคล้องกับแนวโน้มผลประกอบการที่มีการเติบโตตามภาวะเศรษฐกิจในประเทศและปัจจัยพื้นฐาน รวมถึงหุ้นที่มีการขยับชิ้นของราคาไม่มาก (Laggard) และหุ้นที่มีการฟื้นตัวของผลการดำเนินงาน (Turnaround) วึ่งจับจังหวะการลงทุนโดยพิจารณาจากระดับราคาหุ้นที่จะเข้าลงทุนเพื่อมุ่งหวังให้ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี้ชี้วัดและเลือกลงทุนหุ้นรายตัวที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีราคาตามปัจจัยพื้นฐานที่เหมาะสม

สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ktam.co.th หรือขอรับข้อมูลเพิ่มเติมหรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. กรุงไทย โทร. 0-2686-6100 กด 9 ในเวลาทำการ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา