บลจ.กรุงไทย ออกกองทุนตราสารหนี้ อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทน 1.15 % ต่อปี

วันที่ 04 พ.ย. 2562 เวลา 15:53 น.
บลจ.กรุงไทย ออกกองทุนตราสารหนี้ อายุ 6 เดือน คาดผลตอบแทน 1.15 % ต่อปี
นางชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)กรุงไทย เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่าย Roll Over รอบใหม่ คือ กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 2 ( KTSIV6M2) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 อายุโครงการประมาณ 6 เดือน

กองทุนดังกล่าว เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ประเภทเงินฝาก ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย และตราสารหนี้ภาคเอกชน ผลตอบแทนของกองทุนอยู่ที่ประมาณ 1.15% ต่อปี ผลตอบแทนที่ได้รับไม่เสียภาษี ยกเว้นนิติบุคคลต่างประเทศที่ไม่ประกอบกิจการในประเทศไทย

โดยตราสารที่คาดว่าจะลงทุน คือ (1) ตั๋วแลกเงิน บริษัทราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณ 9% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.16% ต่อปี (2) ตั๋วแลกเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณ 9% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.16% ต่อปี

(3) หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทเมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนประมาณ 9% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.17% ต่อปี (4) หุ้นกู้ระยะสั้น บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) ในสัดส่วนประมาณ 9% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.16% ต่อปี

และ (5) พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วเงินคลัง พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 64% ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับประมาณ 0.90% ต่อปี ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนตามความจำเป็นและเหมาะสม