กองทุน RMF...ผลตอบแทนที่ไม่เหมือนเดิม

วันที่ 26 ต.ค. 2562 เวลา 17:26 น.
กองทุน RMF...ผลตอบแทนที่ไม่เหมือนเดิม
กองทุน RMF...ผลตอบแทนที่ไม่เหมือนเดิม

เรื่องโดย พูลศรี เจริญ

........................................................

กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เป็นกองทุนที่ถูกออกแบบมาตอบโจทย์สำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนการเงินเพื่ออนาคต เป็นการลงทุนสะสมเงินออมระยะยาว เพื่อรับผลตอบแทนในรูปแบบเงินก้อนตอนอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ เมื่อลงทุนต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี และเป็นการสร้างวินัยการออมอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากการลงทุนในกองทุน RMF มีระยะเวลาที่ค่อนข้างยาวนาน จึงทำให้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจและภาวะการลงทุนในแต่ละช่วงได้ กองทุนนี้จึงถูกออกแบบมาให้มีนโยบายลงทุนที่หลากหลาย เลือกได้ตามระดับความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ต้องการ

ปัจจุบันในอุตสาหกรรมกองทุนรวมบ้านเรามีกองทุน RMF หลากหลายนโยบายลงทุนให้เลือก เช่น การลงทุนในหุ้นก็มีให้เลือกทั้งหุ้นไทย หุ้นต่างประเทศ ตราสารหนี้ก็มีทั้งไทยและต่างประเทศ

นอกจากนี้มี RMF ที่ลงทุนในทองคำ และการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ผ่านกองทุนรวม ทั้งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (อินฟราฟันด์) ที่มีทั้งการลงทุนในไทยและต่างประเทศ

หากใครที่อยากลงทุนแบบครบเครื่องในกองทุนเดียว ทั้งเพื่อกระจายความเสี่ยงและเพื่อเพิ่มผลตอบแทน ก็สามารถลงทุนในกองทุน RMF แบบที่ลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ (มัลติแอสเซท)

มีตัวอย่างผลตอบแทนกองทุน RMF มาประกอบการพิจารณา โดยจะเห็นได้ว่ากองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงสุด 10 อันดับ ย้อนหลง 3 ปี ไม่ใช่กองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทย แต่กลับเป็นหุ้นญี่ปุ่น และหุ้นจีน

และสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด คือ กองทุนที่ลงทุนในอสังหาฯ ทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้รับความนิยมสูง เพราะในช่วง 2 ปีมานี้ สถานการณ์การลงทุนทั่วโลกเปลี่ยนไป จากการคาดการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอ ตลาดหุ้นซบเซา ทิศทางดอกเบี้ยเป็นขาลง การลงทุนในอสังหาฯผ่านกองทุน จึงได้รับความนิยม เพราะให้อัตราเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ย 6-7 % ต่อปี

คำแนะนำจาก พันเลิศ เจริญสวรรค์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินทรัพย์ลงทุนลูกค้า บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ฟินันเซีย ไซรัส แนะการจัดพอร์ตลงทุนดังนี้ 

นักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับค่อนข้างสูง ให้ลงทุนในหุ้น 60 % ซึ่งในส่วนนี้แบ่งเป็น กองทุนหุ้นทั่วโลก 30 % หุ้นประเทศตลาดเกิดใหม่ 20 % และที่เหลือลงทุนในกองทุนหุ้นไทย อีกทั้งให้ลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) 20 % และตราสารหนี้ 30%

จากคำแนะนำการจัดพอร์ตข้างต้น ผู้ที่ลงทุนในกองทุนRMF สามารถนำไปเป็นโมเดลสำหรับการลงทุนในกองทุนได้

เงื่อนไขการลงทุนในกองทุน RMF

ระยะเวลาลงทุน :ไม่ขายคืนหน่วยลงทุนจนกว่าจะมีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ และก่อนครบ 5 ปี

ความต่อเนื่องในการลงทุน : ต้องลงทุนต่อเนื่องทุกปี (เว้นได้ไม่เกิน 1 ปี ติดต่อกัน) และลงทุนต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปีเต็ม ลงทุนปีไหน ก็ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้ปีนั้น

จำนวนเงินลงทุนขั้นต่ำต่อปี : 5,000 บาท หรือ 3% ของรายได้ (เลือกยอดต่ำกว่า)

จำนวนเงินลงทุนขั้นสูงสุดต่อปี : ไม่เกิน 15% ของรายได้ที่ต้องเสียภาษีต่อปี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท เมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. ประกันชีวิตแบบบำนาญ และกองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน

กรณีผิดเงื่อนไขการลงทุน: ระงับการซื้อหน่วยลงทุนเกินกว่า 1 ปีติดต่อกันทั้งที่ยังมีเงินได้

จำนวนเงินลงทุนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด : ขายคืนหน่วยลงทุนก่อนที่ผู้ลงทุนจะอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

ลงทุนไม่ครบ 5 ปีเต็ม : หากเป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่งก็ถือว่าผิดเงื่อนไขการลงทุน ยกเว้นทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต

ข้อปฏิบัติหากผิดเงื่อนไขการลงทุน

1) ผิดเงื่อนไขและลงทุนไม่ถึง 5 ปี ต้องคืนเงินภาษีทั้งหมดทุกปี ที่ได้รับยกเว้นมา กำไรที่ได้จากการขายคืนที่ผิดเงื่อนไข ถือเป็นรายได้ในปีที่ขายคืนซึ่งต้องนำไปรวมคำนวณภาษีด้วย โดยบลจ.จะหักภาษี ณ ที่จ่ายเบื้องต้น 3%

2) ผิดเงื่อนไขและลงทุน 5 ปีขึ้นไป ต้องคืนเงินภาษีที่ได้รับยกเว้น 5 ปีย้อนหลัง กำไรที่ได้จากการขายคืน ไม่ต้องนำไปคำนวณเพื่อเสียภาษีหากผู้ลงทุนคืนภาษีล่าช้า ต้องจ่ายให้รัฐ 1.5% ต่อเดือน โดยคิดตั้งแต่เดือน เม.ย. ของปีที่ถัดจากปีที่ขายผิดเงื่อนไขการลงทุนนั้น