หุ้นเอเชีย จ่ายปันผลสูงกว่าภูมิภาคอื่น

วันที่ 18 ต.ค. 2562 เวลา 15:04 น.
หุ้นเอเชีย จ่ายปันผลสูงกว่าภูมิภาคอื่น
บลจ.เอ็มเอฟซี ออกกองทุน MDIVA ทางเลือกเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากหุ้นปันผลสม่ำเสมอในระยะยาว

นายเดนนิส ลิม กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี เปิดเผยว่า ด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจทั่วโลกชะลอตัวและความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทำให้ธนาคารกลางที่สำคัญดำเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย และธนาคารโลกคาดว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเป็น 2.6% ก่อนปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยที่ 2.7%

ดังนั้น ปี 2563 จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนการลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์ประเภท Yield Play ที่ให้ผลตอบแทนในรูปกระแสเงินสดสม่ำเสมอ เช่น การลงทุนในหุ้นของบริษัทคุณภาพดี มีศักยภาพในการเติบโต และจ่ายปันผลอย่างสม่ำเสมอ กระจายการลงทุนไปยังอุตสาหกรรมและประเทศในเอเชีย โดยหุ้นในภูมิภาคเอเซียให้ผลตอบแทนเงินปันผล ในสัดส่วนสูงกว่าหุ้นในภูมิภาคอื่นๆ

เอ็มเอฟซีจึงเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด์ เอเชีย (MDIVA) ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุนที่มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นในระยะยาว ทั้งในไทยและประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีสัดส่วนการลงทุนในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

กองทุนมีกลยุทธ์การลงทุนแบบมุ่งหวังผลประกอบการสูงกว่าดัชนีชี้วัด(แอคทีฟฟันด์) ซึ่งจะคัดเลือกหุ้นของบริษัทมีการเติบโตของรายได้อย่างยั่งยืน มีฐานะทางการเงินที่ดี มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสามารถจ่ายปันผลได้อย่างสม่ำเสมอ ในราคาที่สมเหตุสมผล พร้อมทั้งมีการปรับสัดส่วนการลงทุนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน

ทั้งนี้ ส่วนที่เหลืออาจลงทุนในตราสารอื่น เช่น ตราสารหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก กองทุนรวมอีทีเอฟ ทั้งในและต่างประเทศ กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเพื่อป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการลงทุน โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนเปิด MDIVA เหมาะสำหรับผู้สนใจลงทุนในระยะปานกลางถึงระยะยาว รับความผันผวนของราคาหุ้นที่กองทุนไปลงทุน