กลยุทธ์รับมือภาษีกองทุนตราสารหนี้

วันที่ 19 ส.ค. 2562 เวลา 11:40 น.
กลยุทธ์รับมือภาษีกองทุนตราสารหนี้
รับเสี่ยงได้น้อย ถือกองทุนตราสารหนี้ต่อไป เสี่ยงได้สูงขึ้นแนะกองทุนผสมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้นด้วย กองทุนอสังหาฯก็เป็นอีกทางเลือกน่าสน ตอบโจทย์ออมเพื่อวัยเกษียณต้องกองทุนRMF

เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 52) พ.ศ.2562 โดยสาระสำคัญมีการแก้ไขกฎหมาย เพื่อจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ในอัตรา 15% เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป

นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ ผู้บริหารฝ่าย ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์การลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย แนะนำ 3 แนวทางเพื่อรับมือภาษีกองทุนตราสารหนี้ ดังต่อไปนี้ แนวทางที่ 1 สำหรับผู้ที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก แนะนำให้ถือกองทุนตราสารหนี้ต่อไป เพราะยังมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าดอกเบี้ยเงินฝาก อีกทั้งผู้จัดการกองทุนก็มีหน้าที่บริหารกองทุนให้ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยภาษีที่ถูกเรียกเก็บไป

แนวทางที่ 2 สร้างโอกาสด้วยการลงทุนในสินทรัพย์อื่น หากสามารถรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น แนะนำให้กระจายการลงทุนไปยังกองทุนอื่น เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้น แต่อย่าลืมศึกษาเรื่องความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน เช่น กองทุนผสมที่มีนโยบายลงทุนในหุ้น และที่กระจายลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์ (Multi-Asset) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ เงินฝาก พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ เป็นต้น เพื่อช่วยลดการขาดทุนจากตลาดใดตลาดหนึ่ง เนื่องจากมีการปรับสัดส่วนการลงทุนในหุ้นและตราสารหนี้ให้เหมาะสมกับทุกสภาวะตลาด

แนวทางที่ 3 หากลงทุนเพื่อสร้างโอกาสรับผลตอบแทนในระยะยาวได้ แนะนำกองทุนกลุ่มกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) เพราะเป็นกองทุนที่ได้รับการยกเว้นภาษีตราสารหนี้ 15% อีกทั้งยังเป็นกองทุนที่จะช่วยให้มีคุณภาพชีวิตในวัยเกษียณที่ดีได้

กัญชพร ลามอ ที่ปรึกษาบริหารทรัพย์ลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย ได้เขียนบทความในคอลัมน์ตลาดนัดการเงิน ของโพสต์ทูเดย์ โดยแนะนำ 4 ทางเลือกลงทุนรับมือภาษีตราสารหนี้ คือ 1.ลงทุนในหุ้นกู้โดยตรง 2.ลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ 3. กองทุนผสม หรือบาลานซ์ฟันด์ ถือเป็นการขยับความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มผลตอบแทน โดยกองทุนผสมมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ หุ้น หรือสินทรัพย์อื่นๆ ในสัดส่วนที่พอเหมาะตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนและนโยบายการลงทุน ทางเลือกที่ 4 แนะนำให้ลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต