Update สิทธิ ลดหย่อนภาษีปี 2561

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 12:00 น.
Update สิทธิ ลดหย่อนภาษีปี 2561
เรื่อง อิสราภรณ์ บุรณิกานนท์ CFP® ฝ่ายวางแผน และให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคล ธนาคารกสิกรไทย

ในช่วงปลายปีสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั่วไป คงไม่มีเรื่องไหนที่จะฮอตฮิตไปกว่าการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ซึ่งนอกจากมาตรการภาษีที่เปลี่ยนแปลงในปี 2560 แล้ว ในปี 2561 ยังมีมาตรการลดหย่อนภาษีเพิ่มเข้ามาอีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเรื่องมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร เงินบริจาคที่สามารถหักได้ 2 เท่าของเงินบริจาคจริง หรือสิทธิลดหย่อนภาษีเฉพาะกิจปี 2561-2562 ซึ่งถ้าเราทราบว่ามีค่าใช้จ่ายหรือสิทธิอะไรที่ช่วยลดหย่อนภาษีได้ ก็จะช่วยให้เราเสียภาษีน้อยลง ทั้งนี้เพื่อมิให้พลาดกับสิทธิลดหย่อนภาษี

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการมีบุตร

1.ค่าลดหย่อนฝากครรภ์และคลอดบุตร ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 6 หมื่นบาท โดยมีเงื่อนไขดังนี้

• ต้องจ่ายเป็น “ค่าฝากครรภ์” และ “ค่าคลอดบุตร”

• จำนวนเงินสูงสุดต่อครรภ์ คือ 6 หมื่นบาท

• ถ้าจ่ายสำหรับการคลอดบุตรคนเดิม แต่จ่ายมากกว่า 1 ปี ให้ลดหย่อนตามปีที่ใช้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 6 หมื่นบาท

• สิทธิลดหย่อนภาษีดังกล่าว หากใช้สิทธิเบิกค่าคลอดบุตรจากสวัสดิการอื่น จะสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้แค่ส่วนที่ยังไม่เกิน 6 หมื่นบาท

• ใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 เป็นต้นไป

2 ค่าลดหย่อนสำหรับบุตรคนที่ 2 เพิ่มอีก 3 หมื่นบาท/คน รวมเป็นค่าลดหย่อนสำหรับบุตรคนที่ 2 เป็น 6 หมื่นบาท สำหรับบุตรชอบด้วยกฎหมาย (ไม่รวมบุตรบุญธรรม) ตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี 2561 โดยในการนับลำดับบุตรให้นับลำดับของบุตรทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตาม

มาตรการเงินบริจาค เมื่อรวมกับเงินบริจาคอื่นๆ แล้วต้องไม่เกิน 10% ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย และหักลดหย่อนอื่นๆ

เงินลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไม่เกิน 1 แสนบาท เป็นการสนับสนุนสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยสิทธิลดหย่อนภาษีนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2561-31 ธ.ค. 2562 หากมีการเข้าไปลงทุนปีไหน ก็สามารถใช้สิทธิในปีนั้นๆ ได้

มาตรการภาษีท่องเที่ยวเมืองรอง ลดหย่อนได้ตามจริงไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท โดยต้องเป็นการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง 55 จังหวัดในช่วงวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 และมีเงื่อนไขเป็นค่าที่พักในโรงแรม-โฮมสเตย์ที่จดทะเบียนหรือผ่านการรับรอง หรือค่าใช้จ่ายทัวร์-มัคคุเทศก์ที่ประกอบธุรกิจตามกฎหมาย

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่พรรคการเมือง โดยการบริจาคเงินหรือให้การสนับสนุนเงินหรือทรัพย์สินในการจัดกิจกรรมระดมทุนของพรรคการเมือง สามารถนำไปหักลดหย่อนได้ตามที่บริจาค แต่รวมกันแล้วไม่เกิน 1 หมื่นบาท เริ่มปีภาษี 2561 เป็นต้นไป

มาตรการช็อปช่วยชาติ โดยกำหนดชนิดสินค้าที่สามารถนำรายจ่ายมาหักลดหย่อนภาษีได้จำนวน 3 ประเภทสินค้า ได้แก่ 1) ยางล้อรถยนต์ ยางล้อรถจักรยานยนต์ ยางล้อรถจักรยาน 2) การซื้อหนังสือ ทั้งหนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ และอี-บุ๊ก และ 3) สินค้าโอท็อปที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยต้องมีหลักฐานการซื้อสินค้าเป็นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป และต้องระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าโอท็อป ทั้งนี้มาตรการช็อปช่วยชาติจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค. 2561-16 ม.ค. 2562 และกำหนดให้สามารถนำค่าใช้จ่ายจากทั้ง 3 รายการมาหักลดหย่อนภาษีได้ในวงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท

การอัพเดทมาตรการทางภาษีและสิทธิลดหย่อนภาษีที่เปลี่ยนแปลงอย่างสม่ำเสมอ และก่อนตัดสินใจใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ควรจะต้องมีการคำนวณเสียภาษี จะได้รู้ว่าควรจะใช้สิทธิลดหย่อนเพิ่มเป็นเงินเท่าไร เพื่อให้คุ้มค่ามากที่สุด