นักกีฬา E-Sport เสียภาษียังไง

  • วันที่ 19 ก.ย. 2561 เวลา 20:30 น.

นักกีฬา E-Sport เสียภาษียังไง

เรื่อง ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

E-Sport ได้รับการบรรจุเป็นชนิดกีฬาโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 และมีสมาคมกีฬาของตัวเองด้วย คือ สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เมื่อ E-Sport ถูกบรรจุเป็นชนิดกีฬา นั่นหมายความว่า ภาพของเด็กติดเกมในอดีตจึงกลายเป็นนักกีฬายุคใหม่ และเมื่อนักกีฬาสามารถทำรายได้ E-Sport ได้จึงกลายเป็นอาชีพใหม่ได้ด้วยเช่นกัน

ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็ต้องเสียภาษีหรือเปล่า?

นักกีฬา E-Sport หลายคนสามารถทำรายได้ทั้งที่ตัวเองอาจจะยังอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ แต่การเป็นผู้เยาว์ก็ไม่ได้ทำให้นักกีฬาได้รับยกเว้นภาษีจึงต้องเสียภาษีเหมือนนักกีฬาอาชีพทั่วๆ ไป

นักกีฬาอาชีพทั่วๆ ไปเสียภาษียังไง

นักกีฬาอาชีพ หมายถึง นักกีฬาที่เล่นกีฬานั้นเป็นอาชีพและทำรายได้จากการประกอบอาชีพเป็นนักกีฬา (ไม่ใช่นักกีฬาสมัครเล่น) ไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใด รวมถึง E-Sport รายได้ที่นักกีฬาอาชีพได้รับจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับนักแสดงสาธารณะ และต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วย

วิธีคำนวณภาษี

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยปกติจะคำนวณภาษีจากเงินได้สุทธิด้วยสมการง่ายๆ คือ

เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน = เงินได้สุทธิ

จากนั้น เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี = เงินภาษีที่ต้องจ่าย

ค่าใช้จ่ายคืออะไร?

แทบทุกอาชีพที่สร้างรายได้ย่อมมีค่าใช้จ่ายในการสร้างรายได้เสมอ ดังนั้น ในหลายกรณีกฎหมายจึงยอมให้เงินได้แต่ละประเภทสามารถหักค่าใช้จ่ายที่คิดว่าเหมาะสมสำหรับรายได้ที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่ายจึงเป็นสิทธิประโยชน์ของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อใช้แสดงเป็นต้นทุนการหารายได้ของเรา

เมื่อนักกีฬา E-Sport มีรายได้ในฐานะนักกีฬาอาชีพ กฎหมายจึงให้ทางเลือกสำหรับหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับรายได้ของนักกีฬา E-Sport ได้ 2 วิธี ได้แก่

หักตามจริง (ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย) หรือ

หักเหมา 40-60% (ไม่ต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่าย)

จำนวนรายได้ 300,000 บาทแรก หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 60%

ส่วนที่เกิน 300,000 บาท หักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้ 40%

ค่าลดหย่อนคืออะไร?

ค่าลดหย่อน คือ สิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับสถานะโดยรวมของเรา เช่น มีครอบครัวหรือยังทำประกันชีวิตไว้ไหม กู้เงินซื้อบ้านหรือเปล่า เป็นต้น ซึ่งจะช่วยบรรเทาค่าภาษีให้ ลดลงได้ตามภาระของแต่ละคน

นักกีฬา E-Sport ต้องยื่นภาษีมั้ย?

รายได้ที่นักกีฬาอาชีพได้รับจะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับนักแสดงสาธารณะ ที่เรียกว่า เงินได้ประเภทที่ 8 ทำให้นักกีฬา E-Sport ต้องยื่นภาษีเงินได้ของตัวเองปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ ยื่นภาษีครึ่งปี และยื่นภาษีประจำปี

ถ้านักกีฬา E-Sport ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) กฎหมายจะกำหนดหน้าที่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองเป็นผู้ดำเนินการยื่นภาษีและเสียภาษีแทนให้

สรุป

E-Sport เป็นกีฬาที่มีนักกีฬาอาชีพและกำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ในประเทศไทย ดังนั้น นักกีฬา E-Sport อาชีพ เมื่อมีรายได้จึงต้องเสียภาษีตามกฎหมาย เช่นเดียวกับนักกีฬาอาชีพเช่นกัน ทดลองคำนวณภาษีได้ที่ www.itax.in.th

 

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ