คปภ.เผยคนซื้อประกันผ่านตัวแทนพุ่ง

วันที่ 16 มิ.ย. 2554 เวลา 16:51 น.
คปภ. เผยเดือนมี.ค.ตัวแทนขายประกันได้มากสุด 3.73 แสนกรมธรรม์ คิดเป็นสัดส่วน 79.42% ของจำนวนผู้ทำประกันทั้งหมด

นางจันทรา  บูรณฤกษ์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจประกันชีวิตมีการแข่งขันที่สูงขึ้น  มีการวางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด ผ่าน  ช่องทางการขายที่มีอยู่ทุกช่องทาง เพื่อให้เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด

จากรายงานการรับประกันชีวิตจำแนกตามช่องทางการขาย พบว่าเดือนมีนาคม 2554  มีการขายกรมธรรม์ประกันชีวิตผ่านช่องทางการขายต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 470,386 กรมธรรม์ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 9.65% คิดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัย 3.09 แสนล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 26.26% โดยมีเบี้ยประกันภัย จำนวน  3.32 หมื่นล้านบาท ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 39.08%  

ทั้งนี้ การขายผ่านตัวแทนเป็นช่องทางการขายที่บริษัทประกันชีวิตขายได้มากที่สุด มีจำนวน 373,569 กรมธรรม์ คิดเป็นสัดส่วน  79.42% ของผู้ทำประกันชีวิตทั้งหมด โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัย 1.36 แสนล้านบาท เป็นเบี้ยประกันภัย 1.91 หมื่นล้านบาท 

นางจันทรา กล่าวว่า บริษัทประกันชีวิตให้ความสำคัญกับการขายผ่านตัวแทนควบคู่กับช่องทางการขายผ่านธนาคาร โดยจะเห็นได้จากการสร้างตัวแทนใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการจับมือเป็นพันธมิตรกับธนาคาร ประกอบกับสำนักงาน คปภ. ได้มีการจัดอบรมให้กับตัวแทนประกันชีวิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาคุณภาพตัวแทนประกันชีวิตสู่ความเป็นมืออาชีพ