ธปท.ร่วมคปภ.คุมขายประกันผ่านแบงก์

วันที่ 15 มิ.ย. 2554 เวลา 12:52 น.
ธปท.ร่วมถกคปภ.วางเกณฑ์คุมขายประกันผ่านแบงก์ ห้ามใช้เงื่อนไขการพิจารณาสินเชื่อหลอกลูกค้าซื้อประกัน

วันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) ร่วมกันจัดประชุมชี้แจงเรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติหน้าที่เป็นนายหน้าประกันภัยของธนาคารพาณิชย์ที่ธปท. เปิดให้ทำได้มาตั้งแต่3ส.ค.51 เพื่อสร้างความร่วมมือของ2หน่วยงานในการกำกับดูแลการให้บริการทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ประกันภัย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้บริโภคยิ่งขึ้น โดยเห็นชอบร่วมกันกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ต้องปฏิบัติเช่นเดียวกับนายหน้าประกันชีวิตหรือนายหน้าประกันภัย ตามระเบียบที่คปภ.กำหนด เช่น หากลูกค้าแสดงท่าทีว่าไม่ประสงค์จะซื้ออย่างชัดเจนต้องยุติการขายทันที

นอกจากนี้ ยังกำหนดให้ธนาคารที่ต้องการให้บริการเป็นนายหน้าประกันต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนและทำตามคปภ.กำหนด ตามสาระสำคัญดังนี้ 1.ผู้ทำหน้าที่เสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยต้องเป็นพนักงานของธนาคารที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น 2.ผู้ทำหน้าที่เสนอขายต้องแจ้งชื่อตัว ชื่อสกุล พร้อมแสดงใบอนุญาตการเป็นนายหน้า 3.ผู้เสนอขายต้องทำให้ลูกค้าเห็นเป็นการเสนอขายกรมธรรม์ประกันไม่ใช่การฝากเงิน ต้องแสดงความแตกต่างของประกันชีวิตและกเงินฝากก่อนเสนอขายทุกครั้ง และ4.การทำประกันของลูกค้าต้องเป็นความสมัครใจ ห้ามบีบบังคับ หรือใช้เป็นเงื่อนไขในการขอสินเชื่อ