ขยายระยะเวลาผ่อนผันประกันชีวิต

วันที่ 05 ส.ค. 2563 เวลา 12:20 น.
ขยายระยะเวลาผ่อนผันประกันชีวิต
เอไอเอ ประเทศไทยขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต จากผลกระทบโควิด-19

เอไอเอ ประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 แม้ในปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลาย แต่ เอไอเอ ประเทศไทย ยังให้ความช่วยเหลือสนับสนุนและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ จึงได้ขยายระยะเวลามาตราการผ่อนผันเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิต ยกเว้น กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิต ลิงค์) และกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการผ่อนผัน ดังนี้

1. ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันชีวิต

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวันครบกำหนดชำระเบี้ยประกันภัย งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยจากปกติ 31 วัน เป็น 91 วัน

2. ยกเว้นการตรวจสุขภาพ/หนังสือรับรองสุขภาพ ดอกเบี้ยจากการต่ออายุกรมธรรม์

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สิ้นผลบังคับเนื่องจากไม่ได้ชำระเบี้ยประกันภัยภายในระยะเวลาผ่อนผัน 91 วัน และมีการต่ออายุ (Reinstatement) หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่งวดชำระดังกล่าว ตามข้อ 1

3. ยกเว้นดอกเบี้ยจากการกู้อัตโนมัติ

สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีการนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันภัยโดยอัตโนมัติ (Automatic Premium Loan) งวดวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และชำระคืนเงินกู้เต็มจำนวนภายในระยะเวลา 6 เดือนนับจากงวดชำระดังกล่าว

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยใช้สิทธิลดหย่อนภาษีค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับปีภาษี 2563 ผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อย่างไรก็ดี เอไอเอ ประเทศไทย ขอให้ความเชื่อมั่นแก่ผู้เอาประกันภัยเอไอเอทุกท่าน ว่าเราพร้อมอยู่เคียงข้างและเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคน ผ่านพ้นทุกวิกฤตไปให้ได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://www.aia.co.th/th/help-support/announcement/covid-19.html หรือติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ AIA Call Center 1581 ตลอด 24 ชั่วโมง