คปภ.จับมือฟินเทคพัฒนา InsurTech

วันที่ 18 ส.ค. 2562 เวลา 19:24 น.
คปภ.จับมือฟินเทคพัฒนา InsurTech
คปภ.จับมือฟินเทคสร้างแนวร่วมคนรุ่นใหม่พัฒนาวงการ InsurTech เพื่อเพิ่มศักยภาพประกันภัยไทยสู่เวทีสากล

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมงาน TFTA Forum ครั้งที่ 6 และปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “การประกันภัยและเทคโนโลยี ในมุมมองของหน่วยงานกำกับดูแล” เมื่อที่ 15 ส.ค. 2562 และ ปิดเผยว่างาน TFTA Forum ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมฟินเทคประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “Insurtech เทคโนโลยีประกันภัย สะดวก มั่นใจ และเข้าถึง” เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

นอกจากนี้ เวทีนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแล กลุ่มธุรกิจประกันภัย และกลุ่มเทคโนโลยีประกันภัย (InsurTech Startup) สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันภัย Startup ตลอดจน Center of InsurTech, Thailand (CIT) โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาคธุรกิจประกันภัยและจาก Center of InsurTech Thailand หรือ CIT มาสะท้อนมุมมองและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องบทบาทของ InsurTech และความจำเป็นที่จะต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมประกันภัยไทย

นายสุทธิพล กล่าวว่า ตามกฎหมายกำหนดให้สำนักงาน คปภ. กำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทประกันภัยและคนกลางประกันภัยให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องเป็นไปตามหลักกฎหมาย แม้ตามกฎหมาย คปภ. จะไม่ได้กำกับดูแล startups โดยตรง แต่มีความจำเป็นที่จะต้องให้การส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจในกลุ่มนี้ เนื่องจากปัจจุบัน InsurTech ได้เข้ามามีบทบาทกับการประกันภัยมากขึ้น อาทิ การขายผลิตภัณฑ์ online และการแจ้ง claim online

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันธุรกิจประกันภัยไทยยังใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีไม่เต็มที่ ขณะที่เกิดสภาวะ digital disruption ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทุกประเภทรวมถึงธุรกิจประกันภัย หากต้องการให้อยู่รอด จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจโดยนำ InsurTech มาใช้ให้เต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. มีบทบาท 2 ด้าน คือ ด้านกำกับดูแล ซึ่งต้องไม่เข้มงวดจนเป็นอุปสรรคต่อการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ และด้านส่งเสริม ซึ่งจะต้องสร้าง Ecosystem เพื่อเอื้อต่อการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมทั้งต้องมีความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง

ปัจจุบัน สำนักงาน คปภ. มีการดำเนินการตามโครงการทดสอบนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการสำหรับธุรกิจประกันภัย (Insurance Regulatory Sandbox) และการจัดตั้งศูนย์ CIT เพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการประกันภัย (InsurTech) และเทคโนโลยีประกันภัยในการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย (Supervisory Technology : SupTech) รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย File & Use พัฒนา chat bot และ application แจ้งเคลมประกันภัยรถยนต์ “Me Claim” ต่อไปจะขยายขอบเขต Sandbox ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทประกันภัย และคนกลางประกันภัย สามารถนำนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ

ล่าสุด ศูนย์ CIT ได้เริ่มดำเนินกิจกรรม University Bootcamp โดยมี Theme เกี่ยวกับ การประกันสุขภาพ เนื่องจากประเทศไทยเข้าใกล้สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society) และคนไทยมีอายุที่ยืนยาวมากขึ้น จึงต้องพัฒนาส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการคิดนอกกรอบ ซึ่งเป็นโอกาสดีที่ผู้ชนะจะได้ใบเบิกทางเพื่อต่อยอดไปสู่การพัฒนานวัตกรรมและสร้าง application ใหม่ๆ ให้กับวงการประกันภัยไทยต่อไป