ฟันหนักโบรคเกอร์ประกันฮุบเงินลูกค้าเสียหาย

วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 10:53 น.
ฟันหนักโบรคเกอร์ประกันฮุบเงินลูกค้าเสียหาย
คปภ. แก้ไขปัญหาผลกระทบหลังเพิกถอนใบอนุญาต โบรคเกอร์ที่มีพฤติกรรม รับเงินค่าเบี้ยประกันภัยแล้วไม่นำส่งบริษัทประกันภัย

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. มีการกำกับดูแลคนกลางประกันภัย โดยมีการแก้ไขกฎหมาย ป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการฉ้อฉลประกันภัย การปรับปรุงการกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย รวมทั้งปรับปรุงมาตรการการลงโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค ที่เกี่ยวกับประกันภัย

ทั้งนี้ ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต (พ.ร.บ.) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และร่าง พ.ร.บ. ประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และอยู่ในระหว่างขั้นตอนทูลเกล้าฯ เพื่อทรง ลงพระปรมาภิไธย โดยจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

สำหรับกรณี บริษัท พนมธรรม อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ จำกัด ซึ่งรับชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัยแต่ไม่นำส่งบริษัทประกันภัย เป็นเหตุให้ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย หรือประชาชนได้รับความเสียหาย เลขาธิการ คปภ. ในฐานะนายทะเบียน ได้มีคำสั่งที่ 6/2562 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เพิกถอนใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของบริษัท พนมธรรมฯ และใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

บทความแนะนำ