คปภ.ติวเข้มประกันรับมือคุ้มครองข้อมูล

วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 06:27 น.
คปภ.ติวเข้มประกันรับมือคุ้มครองข้อมูล
คปภ.เตรียมพร้อมประกันภัย เพื่อรับมือกับข้อกำหนดภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป

นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้จัดสัมมนา "การเตรียมความพร้อมของบริษัทประกันภัยเพื่อรับมือกับข้อกำหนดภายใต้ (ร่าง) พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหภาพยุโรป (General Data Protection Regulation (GDPR)) เพื่อให้บริษัทประกันภัยได้ตระหนักและเตรียมความพร้อมระมัดระวังต่อข้อมูลส่วนบุคคล และเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เป็นสากล

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะเป็นผู้เอาประกันภัยของบริษัทเอง ก็ต้องมีการให้ความยินยอมทั้งเป็นหนังสือยินยอม หรือยินยอมผ่านอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรา 19 และมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ... และกฎหมายดังกล่าวยังครอบคลุมถึงผู้เยาว์ที่อายุไม่เกิน 10 ปี ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทน ตามมาตรา 20(2) แห่ง พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ...อีกด้วย

นอกจากนี้ ในกรณีที่ลูกค้าหรือผู้เอาประกันภัยเป็นพลเมืองของสหภาพยุโรป แม้ว่าได้ทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยไทยขณะอาศัยในไทย แต่หากผู้เอาประกันภัยเดินทางกลับประเทศในสหภาพยุโรปและได้มีการขอรับบริการหรือเบิกค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันภัยไทย ก็ย่อมส่งผลให้บริษัทประกันภัยไทยอยู่ภายใต้กฎหมาย GDPR เป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต