เชื่อมข้อมูล ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ

วันที่ 05 ต.ค. 2561 เวลา 08:45 น.
เชื่อมข้อมูล ลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพ
เกียรติศักดิ์ ผิวเกลี้ยง

เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า ทางกรมสรรพากรได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัยไทย บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย ในการเชื่อมโยงข้อมูลการลดหย่อนภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกกับผู้เสียภาษี โดยเริ่มต้นจากการเชื่อมข้อมูลการลดหย่อนภาษีประกันสุขภาพก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งจะเริ่มได้ในปีนี้ทันที เพราะเป็นมาตรการภาษีที่ออกมาล่าสุดที่หักลดหย่อนได้ไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/ปี

นอกจากนี้ ในปี 2562-2563 กรมสรรพากรจะเชื่อมโยงข้อมูลกับ คปภ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลเบี้ยประกันชีวิต เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดาและเบี้ยประกันแบบบำนาญ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้รับความสะดวกและได้รับเงินคืนภาษีเร็วขึ้น

ขณะเดียวกัน กรมสรรพากรยังมีแผนร่วมกับหน่วยงานอื่นในการเชื่อมข้อมูลออนไลน์เพื่อใช้การลดหย่อนภาษี ไม่ว่าจะเป็น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) การลดหย่อน ภาษีจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (แอลทีเอฟ) กองทุนรวมเพื่อการเกษียณอายุ (อาร์เอ็มเอฟ) และดอกเบี้ยเงินฝาก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกรมสรรพากรที่จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานในทุกกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษีและการบริการที่ดีให้แก่ผู้เสียภาษี

ด้าน สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า คปภ.ส่งเสริมให้รูปแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยมีความหลาก หลาย สอดคล้องกับสภาพความเสี่ยงและตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้เอาประกันภัย เพื่อต้องการให้ประชาชนมีการวางแผนการออมที่ดี รองรับความเสี่ยงทางด้านการเงิน ไม่ว่าจะเป็น ความเสี่ยงจากภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ หรือรายจ่ายเมื่อยามสูงอายุ

ทั้งนี้ คปภ.ได้ผลักดันมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมและจูงใจให้เกิดการทำประกันภัยเพื่อรองรับความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ การประกันชีวิต การประกันสุขภาพ การประกันชีวิตแบบบำนาญ และการประกันสุขภาพให้กับบิดามารดาของผู้มีเงินได้ รวมทั้งบิดามารดาของคู่สมรสให้สามารถนำเบี้ยประกันภัยดังกล่าวใช้สิทธิลดหย่อนได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้

นอกจากนี้ คปภ.ได้มีคำสั่งนายทะเบียนให้แก้ไขเพิ่มเติมแบบและข้อความใบคำขอเอาประกันภัย โดยเพิ่มเติมคำถามเกี่ยวกับการขอเอาประกันภัยเพื่อใช้สิทธิขอลดหย่อนภาษีเงินได้ และการให้ความยินยอมในการส่งและเปิดเผยข้อมูลของผู้เอาประกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับประชาชนที่ขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากเบี้ยประกันสุขภาพ โดยไม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานการชำระเบี้ยประกันภัยประกอบการยื่นแบบขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี

สำหรับในอนาคต คปภ.ภาคธุรกิจประกันภัยจะร่วมกับกรมสรรพากรในการนำนวัตกรรมใหม่ มาพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลของบุคคลที่มีอยู่ในแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในการให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ลดขั้นตอน ลดความซ้ำซ้อนในการส่งข้อมูล และช่วยให้การเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน มีความปลอดภัยและรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ