วางกฎเคลมเจ้าพระยาประกันภัย

วันที่ 15 ก.ย. 2561 เวลา 09:50 น.
วางกฎเคลมเจ้าพระยาประกันภัย
สมาคมประกันวินาศภัยจับมือบริษัทสมาชิก วางเกณฑ์เคลมรถยนต์เจ้าพระยาประกันภัยที่ถูกสั่งปิด

นายวาสิต ล่ำซำ ประธานคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ สมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯ ได้แจ้งเรื่องไปยังบริษัทประกันภัยทุกแห่ง เพื่อชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีที่ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ได้ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบ ธุรกิจประกันภัยไปตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในกรณีที่รถของผู้เอาประกันภัยกับ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย เป็นฝ่ายผิด ให้บริษัทประกันภัยที่รับประกันภัยรถฝ่ายถูก รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัทตนเอง ถือเสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน และสามารถรับช่วงสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนคืนได้จากผู้ชำระบัญชี หรือกองทุนประกันวินาศภัยโดยตรง โดยใช้สำเนากรมธรรม์ประกันภัยและบันทึกยอมรับผิดชอบของผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันภัย รถคันที่เอาประกันภัยกับบริษัท  เจ้าพระยาประกันภัย และภาพถ่ายความเสียหาย เป็นหลักฐานประกอบการเรียกร้อง

สำหรับในกรณีที่รถของผู้เอา ประกันภัยกับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย เป็นฝ่ายถูก ขอให้บริษัทประกันภัย ที่รับประกันภัยรถฝ่ายผิด ดำเนินการ จัดซ่อมหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ที่เป็นฝ่ายถูก เสมือนไม่มีสัญญาสละสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายซึ่งกันและกัน

นายวาสิต กล่าวว่า ทางคณะกรรมการประกันภัยยานยนต์ได้ประสานงาน กับกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะ ผู้ชำระบัญชี เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดูแลผู้เอาประกันภัย รวมทั้ง คู่กรณีของผู้เอาประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้กับเจ้าพระยาประกันภัย เพื่อให้การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเกิดความสะดวกทั้งต่อผู้เอาประกันภัยและคู่กรณีของ ผู้เอาประกันภัย รวมทั้งเพื่อเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ของธุรกิจประกันภัยรถยนต์ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทประกันวินาศภัย 26 แห่ง พร้อมรับโอนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ยังมีผลผูกพันของลูกค้าที่ได้ทำไว้กับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย โดยมีเงื่อนไขว่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ลูกค้าขอทำประกันภัยสำหรับความคุ้มครองตามระยะเวลาของกรมธรรม์เดิม โดยบริษัทจะขยายระยะเวลาความคุ้มครองเพิ่มเติมให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ โดยไม่คิดค่าเบี้ยเพิ่มหรือลูกค้าขอทำประกันภัยสำหรับความคุ้มครอง 1 ปี โดยบริษัทประกันภัยจะให้ส่วนลดเบี้ยไม่น้อยกว่า 25% ของเบี้ยเต็มปีของกรมธรรม์ประกันภัยเดิม