คลังสั่งปิด"เจ้าพระยาประกันภัย"

วันที่ 09 ก.ย. 2561 เวลา 08:52 น.
คลังสั่งปิด"เจ้าพระยาประกันภัย"
คลังเร่งเยียวยาสั่งโอนผู้เอาประกันไป 26 บริษัท ส่วนเจ้าหนี้รีบติดต่อด่วนใน 60 วัน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง ได้ลงนามคำสั่งที่ 1213/2561 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย อำนาจตาม พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 มีผลตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. 2561 เนื่องจากพบว่ามีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีฐานะการเงินไม่มั่นคง ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

รวมทั้งมีการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายหลายประการ หากให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย ตลอดจนความน่าเชื่อถือของธุรกิจประกันภัย

สำหรับแนวทางการช่วยเหลือผู้เอาประกันภัย จะให้โอนกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ที่ยังมีผลผูกพันกับบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ไปให้บริษัทประกันภัยที่อยู่ในความร่วมมือ 26 แห่ง ถ้าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ (ภาคสมัครใจ) ผู้เอาประกันภัยสามารถขอให้บริษัทขยายระยะเวลาความคุ้มครองให้เท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่โดยไม่คิดค่าเบี้ยประกันภัยเพิ่ม หรือขอทำประกันภัยความคุ้มครอง 1 ปีโดยคิดลดเบี้ยตามระยะเวลาที่เหลือ

ส่วนกรมธรรม์ประกันภัยมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้ว ให้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามหลักเกณฑ์ของกองทุนประกันวินาศภัย

ขณะที่เจ้าหนี้ตามสัญญาและเจ้าหนี้อื่นที่ไม่ใช่เจ้าหนี้ตามสัญญา ให้ยื่นขอรับชำระหนี้ต่อกองทุนประกันวินาศภัยในฐานะผู้ชำระบัญชีของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่กองทุนประกันวินาศภัยกำหนดในประกาศ พร้อมเอกสารหลักฐาน

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต