ดันแรงงานต่างด้าวทำประกันคุ้มครอง

  • วันที่ 11 ก.ค. 2561 เวลา 08:22 น.

ดันแรงงานต่างด้าวทำประกันคุ้มครอง

คปภ.ร่วมกระทรวงแรงงาน ดันประกันภัยเป็นเครื่องมือคุ้มครองแรงงานต่างด้าว          นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า คปภ.ได้ร่วมมือกับกระทรวงแรงงานผลักดันให้แรงงานต่างด้าวทุกคนมีระบบประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงภัย          "ระบบประกันภัยจะเข้ามาเติมเต็มและให้ความคุ้มครองแรงงานในทุกอาชีพ รวมถึงร่วมมือกันในการจัดทำประกันภัยรถตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 สำหรับรถราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานนำร่องเป็นกระทรวงแรก" นายสุทธิพล กล่าว          อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันการรับประกันภัยสำหรับคนต่างด้าวจะรับเฉพาะที่มีใบอนุญาตทำงานเท่านั้น หากเป็นการประกันภัยอุบัติเหตุจะพิจารณาจากลักษณะงานที่ทำ โดยมีการปรับเบี้ยตามลักษณะงานที่ทำ ดังนั้น กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับแรงงานต่างด้าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อตัวผู้เอาประกันภัยเอง ภาครัฐ และผู้ประกอบการ          ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักเป็นแรงงานต่างด้าวที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนประกันสังคม และแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตทำงานทั่วราชอาณาจักรทั้งหมด นอกจากจะเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ตัวผู้เอาประกันภัยแล้ว ยังจะเป็นการสนับสนุนภาครัฐในด้านการเชื่อมโยงข้อมูลการรับประกันภัย เพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตน ของแรงงานต่างด้าวอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ